Hard card

Místní pravidla a podmínky soutěže 2017

Plné znění některých odstavců Podmínek soutěže a Místních pravidel najdete v platném českém vydání Pravidel golfu, platných od 1. 1. 2016

SEKCE A – MÍSTNÍ PRAVIDLA

Následující Místní pravidla spolu s dalšími dodatky a doplňky, které vydá Pravidlová komise PGA Czech pro každé hřiště, jsou platná (kromě zveřejněných výjimek) pro všechny turnaje organizované PGA Czech:

 1.     Mimo hřiště (Pravidlo 27)

 • Za jakoukoliv zdí, plotem, bílými kolíky nebo čárou definující hranice hřiště.
 • Poznámky:
 1. Pokud je hranice hřiště vyznačena bílými kolíky nebo plotem (šikmé podpěry se neberou v úvahu), je čára určující hranice hřiště dána spojnicí vnitřních bodů sousedních kolíků nebo sloupků plotu v úrovni země. Míč je mimo hřiště, jestliže leží celý za touto spojnicí.
 2. Pokud je hranice hřiště vyznačena bílou čárou, pak čára sama je mimo hřiště. Míč je mimo hřiště, pokud leží celý na čáře nebo za ní.
 3. Pokud míč překoná cestu, která určuje hranici hřiště, a zastaví se za ní, je mimo hřiště, a to i kdyby ležel na jiné části hřiště.

2.     Vodní překážky včetně podélných vodních překážek (Pravidlo 26)

 • Vodní překážky jsou značeny žlutými kolíky a čárami, podélné vodní překážky červenými kolíky a čárami. Pokud je vodní překážka ohraničena hranicí hřiště, pak na této straně určuje hranice hřiště i hranici vodní překážky.
 • Poznámka: Dropovací zóny pro vodní překážky: Pokud je pro vodní překážku zřízena jedna nebo více dropovacích zón, hráč může postupovat podle Pravidla 26 nebo může míč spustit s jednou trestnou ránou v dropovací zóně, která je nejblíže místu, kde míč naposledy překročil hranici vodní překážky.
 • Podrobnosti viz Pravidla Golfu, Dodatek I, Část A, 6, str. 135-136.

3.     Půda v opravě (Pravidlo 25-1)

 • Všechny plochy ohraničené bílou čárou nebo vymezené modrými kolíky. Pokud je použito obojího značení, pak kolíky oblast označují a čáry vymezují její hranice.
 • Všechny plochy na hřišti označené nápisem GUR.
 • Travní drny kryjící kabely nebo výkopy pro ně.
 • Okraje travních drnů
 • Francouzské drenáže (kamením nebo štěrkem vyplněné drenážní rýhy).
 • Erozní poškození bankrů způsobené tekoucí vodou (splachy).
 • Jakákoli poškozená oblast, kterou za takovou prohlásí rozhodčí.
 • Hráč má nárok na úlevu v poloze míče či prostoru švihu od jakékoli namalované vzdálenostní značky na nízko sekané ploše v poli.
 •  Podrobnosti viz Pravidla Golfu, Dodatek I, Část A, 3e, str. 128-129.

4.     Zabořený míč – úleva rozšířena na celé „pole“

5.     Nepohyblivé závady (Pravidlo 24-2)

 • Bílou čárou označené plochy přiléhající k jakékoliv nepohyblivé závadě jsou považovány za součást této závady.
 • Okrasné záhony a podobné dekorativní plochy ohraničené závadou jsou považovány za součást této závady.
 • Ochranné kryty a plastikové rampy chránící kabely jsou nepohyblivé závady.

 6.     Kameny v bankru jsou pohyblivé závady (platí Pravidlo 24-1).

 •  Podrobnosti viz Pravidla Golfu, Dodatek I, Část A, 3f, str. 129.

7.     Travní tapety (záplaty) na greenu

 • Travní tapety jakékoliv velikosti na jamkovišti mají stejný status jako ucpávka staré jamky a mohou být opraveny v souladu s Pravidlem 16-1c.

8.     Nedílná součást hřiště

 • Dráty, kabely, pletivo, izolace či jiné předměty bezprostředně připevněné a přiléhající ke stromům či jiným trvalým objektům a hřišti.
 • Opěrné zdi a kůly, které se nacházejí ve vodní překážce.

9.     Permanentní kabelové nadzemní vedení

 • Jestliže míč zasáhne drát nebo kabel výškového elektrického vedení, rána se musí zrušit a beztrestně opakovat (viz Pravidlo 20-5). Pokud původní míč není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem. Ostatní části vedení se považují za nepohyblivé závady.
 • Výjimka: Pokud míč zasáhne takovou část vedení, která vede ze země, nesmí se rána opakovat.

10.   Dočasně nepohyblivé závady (DNZ)

 • Platí vzorové Místní pravidlo – viz Pravidla Golfu, Dodatek I, Část A, 4b, str. 130-133.
 • Poznámky:
 1. Pokud v poli leží míč na, v nebo pod DNZ nebo tak blízko ní, že dochází k překážení v hráčově postoji nebo prostoru zamýšleného nápřahu nebo švihu, a hráč využívá úlevu, pak může postupovat podle jakékoliv možnosti v souladu s Pravidly, nebo pokud jsou řízeny dropovací zóny, může jako další možnost beztrestně spustit míč v nejbližší dropovací zóně.
 2. Status jednotlivých závad určuje Soutěžní výbor dané soutěže. Typickými DNZ přitom jsou reklamní tabule v okolí odpališť, televizní věže nebo výsledkové panely.

11.  Náhodné pohnutí míčem na jamkovišti

 • náhodně pohne hráč, jeho partner, soupeř, jakýkoliv z jejich nosičů nebo cokoliv z jejich výstroje. Míč, popř. markovátko, kterými se pohlo, se musí vrátit na původní místo v souladu s Pravidly 18-2, 18-3 a 20-1.
 • Poznámka: Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že hráčovým míčem na jamkovišti pohnul vítr, voda nebo jiný přírodní vliv jako např. gravitace, hraje se míč, jak leží ze své nové polohy. Jestliže se tímto způsobem pohnulo markovátko, musí se vrátit na původní místo.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA

Hra na jamky – ztráta jamky

Hra na rány – dvě trestné rány

SEKCE B – PODMÍNKY SOUTĚŽE

1.     Seznam vyhovujících hlav driverů

 • Hlava každého driveru, který hráč nese, určená modelem a úhlem náklonu úderové plochy, musí být uvedena na aktuálním „Seznamu vyhovujících hlav driverů“ (List of Conforming Driver Heads) vydávaném R&A.
 • Podrobnosti viz Pravidla Golfu, Dodatek I, Část B, 1a, str. 137-138.
 •  Trest za zahrání rány holí porušující tuto podmínku – Diskvalifikace

2.     Specifikace povolených drážek a důlků (Decision 4-1/1)

 • Všechny hole, které hráč nese, musí splňovat specifikace ohledně drážek a důlků z ledna 2010.
 •  Trest za použití nevyhovující hole – diskvalifikace

3.     Vymezení míčů (Poznámka u Pravidla 5-1)

 • Míč, který hráč používá, musí být uveden na platném „Seznamu vyhovujících golfových míčů“ (List of Conforming Golf Balls) vydávaném R&A.
 • Podrobnosti viz Pravidla Golfu, Dodatek I, Část B, 1b, str. 138.
 • Podmínka jednoho míče – strana 139 (Výjimka: Tato podmínka se nevztahuje na profesionály ani amatéry v Pro-Am turnajích a jiných jednodenních eventech nebo na amatéry hrající jako partneři v Pro-Am, kde každý hraje svým míčem.)

4.     Tempo hry (Poznámka u Pravidla 6 – 7)

 • Soutěžní výbor určí a vyvěsí časový plán nebo časový limit na oficiální výsledkové tabuli. Bude-li skupina bezdůvodně ve zpoždění oproti svému časovému plánu a zároveň oproti předchozí skupině, bude hráčům v dané skupině individuálně měřen čas na provedení rány. Zpoždění oproti předchozí skupině je definováno jako časová ztráta větší, než je jeden startovní interval.
 • Překročí-li hráč od počátku měření 50 sekund, resp. 60 sekund, pokud jde o ránu do grýnu (včetně odpalu na jamce s parem 3), čip nebo pat a zároveň se jedná o „první ránu ve skupině“, bude považován za hráče se zpožděním. Měření započne, jakmile hráč měl dostatečný čas k tomu, aby došel ke svému míči, je na řadě, aby hrál, a nic mu v tom nebrání ani ho neruší. Na grýnu dostane hráč navíc dostatek času na to, aby označil, zvedl, očistil a vrátil svůj míč a v dráze svého patu opravil poškození nebo odstranil volné přírodní předměty. Měření hráčů skončí, jakmile skupina dožene své zpoždění. Zpoždění hráče, jehož skupina se měřila, se ale v rámci daného kola nadále započítává, i když skupina zpoždění dožene.

TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY VE HŘE NA RÁNY / NA JAMKY:

První případ: ústní varování rozhodčího (obě formy hry)
Druhý případ: jedna trestná rána / ztráta jamky
Třetí případ: další dvě trestné rány / další ztráta jamky
Čtvrtý případ: diskvalifikace (obě formy hry)

Poznámky: Hráč nemusí být upozorněn na to, že je měřen. V určitých případech mohou být měřeni pouze někteří hráči ve skupině.

5.     Elektronické měřící přístroje jsou ZAKÁZÁNY!

6.     Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace  (Poznámka u Pravidla 6-8b)

 • Jestliže je hra Soutěžním výborem přerušena z důvodu nebezpečné situace, nesmí hráči v zápase nebo ve skupině mezi dvěma jamkami pokračovat ve hře, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Jestliže hráči právě hrají jamku, musí hru okamžitě přerušit a nesmí pokračovat, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Pokud hráč hru okamžitě nepřeruší, je diskvalifikován, pokud okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace podle Pravidla 33-7.
 • Znamením k přerušení hry z důvodu nebezpečné situace bude dlouhý zvukový signál.
 1. Okamžité přerušení hry:     Jeden dlouhý zvukový signál.
 2. Přerušení hry:           Tři po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.
 3. Obnovení hry:            Dva po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.
 • Poznámka: Hráč může sám přerušit hru, pokud se obává nebezpečí blesku.
 • Podrobnosti viz Pravidla Golfu, Dodatek I, Část B, 4, str. 140-141

7.     Cvičení mezi jamkami (Poznámka 2 u Pravidla 7) – str. 141

 • Mezi jamkami nesmí hráč zahrát žádnou cvičnou ránu na jamkovišti naposledy hrané jamky ani v jeho okolí, ani zkoušet povrch jamkoviště naposledy hrané jamky tím, že by po něm kutálel míč. Tato podmínka se nevztahuje na turnaje Pro-Am a na jamkovou hru.

8.     Doprava

 • Hráči se během stanoveného kola nesmí žádným způsobem na ničem svézt kromě případů schválených Soutěžním výborem.
 • Podrobnosti viz Pravidla Golfu, Dodatek I, Část B, 8, str. 142.

9.     Antidoping

 • Hráč jsou povinni dodržovat a řídit se „Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice“ vydanou Antidopingovým výborem ČR (dostupná na www.antidoping.cz)
 • Poznámka: Pokud bude hráč diskvalifikován za porušení antidopingových pravidel, přijde o všechny dotčené výsledky, body i vyhrané peníze.

10.   Rozhodování při rovnosti

 • V případě rovnosti výsledků rozhodne o prvním místě rozehrávka hraná do prvního rozhodnutí na jamkách stanovených Soutěžním výborem, na dalších místech se pořadí dělí.

11.   Odevzdávání výsledkových lístků (skóre karet)

 • Výsledkový lístek je považován za odevzdaný, pokud hráč opustí oblast určenou k jeho odevzdání (Recording Area).

12.   Výsledky soutěže nebo zápasu

 • Výsledky soutěže jsou oficiálně vyhlášeny vyvěšením výsledkové listiny na oficiální výsledkovou tabuli. Výsledek zápasu je oficiálně vyhlášen jeho zapsáním na oficiální výsledkovou tabuli.
X