Vstupní podmínky

Podmínky pro přijímání nových členů

Kategorie – Učeň / Apprentice

HCP kritérium:
Žadatel musí v roce, ve kterém žádá o přijetí, odehrát minimálně 5 turnajů a při nich minimálně 3x zahrát výsledek, který při přepočtu na stablefordové body znamená v daných podmínkách konkrétního turnaje potvrzení HCP pro vstup do PGA of Czech Republic v kategorii Učeň / Apprentice.
Výše HCP je určena pro muže i ženy 6,4

Minimální vzdělání:
Je požadován doklad o ukončeném dvanáctiletém vzdělání (elektronická podoba – sken, pdf)

Souhlas ČGF:
U všech žadatelů je povinný souhlas ČGF s přestupem k profesionálům (elektronická podoba – pdf)

Potvrzení klubu:
Je vyžadována smlouva, smlouva o smlouvě budoucí nebo pouze prohlášení podepsané vždy osobou s patřičnými kompetencemi (manager, prezident, majitel)

Věkové omezení:
Minimálně dovršených 18 let

Člen ČGF či jiné mezinárodně uznávané golfové organizace minimálně 6 let

Zahraniční žadatel (nemá českou národnost)
Primární otázkou je znalost jazyka, eventuálně potvrzení o znalosti jazyka.
Žadatel musí prokázat dostatečnou schopnost výuky v českém jazyce při prezentaci výukové hodiny – trvalou výjimku mají občané slovenské národnosti.
O jeho přijetí rozhoduje představenstvo PGA of Czech Republic. Týká se ho potvrzení o úspěšně ukončeném dvanáctiletém studiu, musí dodat potvrzení o výši HCP k určenému datu od své národní handicapové autority a souhlas národní asociace. Týká se ho potvrzení klubu v plném rozsahu včetně klubů zahraničních, pro které bude vzděláván.

Procedura vstupu členů do kategorie – Učeň / Apprentice

 • Přihláškový formulář zde
 • Přihlášky žadatelů shromažďuje sekretář – pga@pga.cz
 • Sekretář zodpovídá za to, že předloženy ke schválení budou jen takové přihlášky, které obsahují všechny požadované náležitosti
 • Uzávěrka přihlášek je koncem kalendářního roku – 31. 12.
 • Představenstvo PGA of Czech Republic posoudí žádosti o přijetí na schůzi nebo prostřednictvím mailové či telefonické komunikace.
 • Pokud žadatel splňuje kritéria a představenstvu PGA of Czech Republic není známo nic, co by bylo překážkou v přijetí, pak se žadatel stává členem PGA of Czech Republic od 1. 1. následujícího kalendářního roku.
 • Žadatel se musí povinně dostavit na první následující valnou hromadu, kde proběhne slavnostní přivítání a setkání s členy představenstva PGA of Czech Republic a také představení členské základně

 Finanční podmínky pro nově vstupující v kategorii Učeň / Apprentice

 • Nově vstupující člen v kategorii Učeň / Apprentice musí uhradit jednorázový vstupní členský příspěvek ve výši 5.000,- Kč – do termínu Valné hromady PGA of Czech Republic
 • Nově vstupující člen v kategorii Učeň / Apprentice musí každoročně uhradit roční členský příspěvek ve výši 10.000,- Kč – v 1. roce do termínu Valné hromady PGA of Czech Republic, následně do termínu 31. 3.
 • Nově vstupující člen v kategorii Učeň / Apprentice musí uhradit školné ve výši 20.000,- Kč za každý rok svého studia – v 1. roce do termínu Valné hromady PGA of Czech Republic, následně do termínu 31. 3.

Kategorie Turnajový profesionál / Tour Professional

Žadatel musí mít českou národnost.

HCP kritérium:
Žadatel musí ve dvanácti kalendářních měsících před datem, ve kterém žádá o přijetí, odehrát minimálně 5 turnajů a při nich minimálně 3x zahrát na výsledek, který při přepočtu na stablefordové body znamená v daných podmínkách konkrétního turnaje potvrzení HCP pro vstup do PGA of Czech Republic v kategorii – Turnajový profesionál/ Tour Professional.
Výše HCP je určena pro muže +0,5 a pro ženy 0,4

Souhlas ČGF:
U všech žadatelů je povinný souhlas ČGF s přestupem k profesionálům (elektronická podoba – pdf)

Věkové omezení:
Minimálně dovršených 18 let, výjimku mohou dostat úspěšní kvalifikanti z Q-School, kteří byli přijati po kvalifikaci na profesionální túru na základě výjimky, kterou jim taková túra udělila, pak věkový limit může být snížen až na 16 let.

Členem PGA of Czech Republic v kategorii Turnajový profesionál / Tour Professional se může stát ihned amatérský hráč, který uspěje minimálně v první fázi Q-School. Platí pro něj povinnost dodat souhlas ČGF a odstavec definující věkové omezení.

Turnajový profesionál / Tour Professional musí:

 • být zařazen v jedné z uvedených kategorií (TP1, TP2, TP3)
 • předkládat STK PGA of Czech Republic nejpozději do 1. 3. každého roku turnajový kalendář
 • zúčastnit se 1x za 3 roky semináře zaměřeného na pravidla golfu

Procedura vstupu členů do kategorie Turnajový profesionál / Tour Professional

 • Přihláškový formulář zde
 • Přihlášky žadatelů shromažďuje sekretář – pga@pga.cz
 • Generální sekretář zodpovídá za to, že předloženy ke schválení budou jen takové přihlášky, které obsahují všechny požadované náležitosti
 • Přihlášku je možné podat kdykoliv v průběhu roku
 • Představenstvo PGA of Czech Republic se vyjadřuje k přihlášce jmenovitě
 • Pokud žadatel splňuje kritéria a představenstvu PGA of Czech Republic není známo nic, co by bylo překážkou v přijetí, pak se žadatel stává členem PGA of Czech Republic od prvního dne následujícího měsíce
 • Žadatel se musí povinně dostavit na první následující valnou hromadu, kde proběhne slavnostní přivítání a setkání s členy představenstva PGA of Czech Republic a také představení členské základně

Kategorie Turnajový profesionál / Tour Professional

 • TP1: European Tour, European Senior Tour, Ladies European Tour, PGA Tour, LPGA Tour (nebo jiné ekvivalenty)
 • Do této kategorie patří hráči, kteří jsou v daném roce držiteli hracích karet (omezených nebo neomezených) v některé z výše uvedených sérií. Pokud hráč ztratí hrací kartu (omezenou nebo neomezenou) dané série, je zařazen v kategorii TP1 ještě v následujícím roce.
 • TP2: European Challenge Tour, Ladies European Tour Access Series, Nationwide Tour, Futures Tour (nebo jiné ekvivalenty)
 • Do této kategorie patří hráči, kteří jsou v daném roce držiteli hracích karet (omezených nebo neomezených) v některé z výše uvedených sérií. Pokud hráč ztratí hrací kartu (omezenou nebo neomezenou) dané série, je zařazen v kategorii TP2 ještě v následujícím roce.
 • TP3: Ostatní profesionální turnajové série
 • Do této kategorie patří hráči, kteří se pravidelně účastní turnajů spadajících do některé z nižších turnajových sérií, včetně turnajů, které pořádá, nebo zaštiťuje PGA of Czech Republic, než které jsou uvedeny v kvalifikaci TP1 a TP2 (včetně jejich ekvivalentů). Každý hráč této kategorie musí každý rok dokončit alespoň 10 soutěžních kol v profesionálních turnajích, které spadají do této kategorie. Pokud hráč v jednom roce nedokončí alespoň 10 soutěžních kol na profesionálních turnajích, které spadají do této kategorie, je zařazen do této kategorie ještě v následujícím roce.

Poznámka:
Hráči, který nesplňuje podmínky alespoň jedné z kategorií TP1, TP2 nebo TP3 více než jeden rok, bude ukončeno členství v PGA of Czech Republic, pokud nevstoupí do vzdělávacího programu PGA of Czech Republic, tzn., nepřestoupí do kategorie Učeň / Apprentice. V případě přestupu hráče (člena PGA of Czech Republic TP1) mezi vyučující profesionály do kategorie Učeň / Apprentice, může výbor PGA of Czech Republic rozhodnout o zkrácení času vzdělávání. Žádost o zkrácení času vzdělávání může podat přestupující hráč, pokud je jako hráč řádným členem PGA of Czech Republic alespoň 5 let. Hráči přestupující do kategorie Učeň / Apprentice musí doložit doklad o ukončeném dvanáctiletém vzdělání a potvrzení klubu.

Finanční podmínky pro nově vstupující v kategorii Turnajový profesionál / Tour Professional

 • Nově vstupující člen v kategorii Turnajový profesionál / Tour Professional musí uhradit jednorázový vstupní členský příspěvek ve výši 5.000,- Kč – v 1. roce do prvního dne stávajícího měsíce, kdy je zařazen do této kategorie
 • Nově vstupující člen v kategorii Turnajový profesionál / Tour Professional musí každoročně uhradit roční členský příspěvek ve výši 10.000,- Kč – v 1. roce do prvního dne stávajícího měsíce, kdy je zařazen do této kategorie, následně do termínu 31. 3.
X