Studijní a zkušební řád

Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z.s.

 

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PGAC

 

Představenstvo Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR (dále jen PGAC) se usneslo na tomto Studijním a zkušebním řádu PGAC.

 

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1

 

Úvodní ustanovení

 

  1. Studijní a zkušební řád Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v České republice  (dále jen PGAC) stanovuje pravidla studia ve vzdělávacím systému PGAC.

 

 

 

Článek 2

 

Vzdělávací systém PGAC

 

1.       Vzdělávací systém PGAC je plně uznán Konfederací profesionálního golfu (dále jen CPG) a splňuje legislativu České Republiky pro získání vázaného živnostenského oprávnění Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu.

 

2.       Vzdělávací systém PGAC je určen zejména na přípravu k povolání, při němž se využívají soudobé poznatky a metody z oblasti výuky a koučování golfu, stejně jako z dalších oblastí golfového průmyslu. Studium je zaměřeno na získání teoretických znalostí a praktických dovedností založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, a na zvládnutí jejich aplikace v praxi. Standartní doba studia je tři roky a nejvýše pět let. Studium se řádně ukončuje závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je uznání písemné závěrečné práce.

 

3.       Tento Studijní a zkušební řád PGAC je závazný pro členy PGAC, stejně jako ostatní osoby, kteří jsou studenty Vzdělávacího programu PGAC.

 

4.       Studentem Vzdělávacího programu PGAC se může stát každý, kdo splňuje přijímací kritéria a jehož vstup do studia je schválen představenstvem PGAC.

 

5.       Vzdělávací systém PGAC je řízen Vzdělávací a metodickou komisí PGAC. Vzdělávací a metodická komise PGAC odpovídá za organizaci, administrativu a kontrolu studia. Vzdělávací a metodická komise PGAC přímo podléhá představenstvu PGAC, které jeho činnost kontroluje a v určených případech také schvaluje.

 

 

 

Článek 3

 

Organizace studia

 

1.       Studijní rok trvá dvanáct kalendářních měsíců. Jeho začátek stanoví Vzdělávací a metodická komise PGAC.

 

2.       Studium je členěno do tří jednotlivých úseků. Úsekem studia je ročník. Studium probíhá prezenční a distanční, tedy kombinovanou, formou. Termíny pro jednotlivé ročníky určuje Vzdělávací a metodická komise PGAC a schvaluje představenstvo PGAC

 

3.       Nedílnou součástí studia je plnění herní výkonnosti (playing ability – PA)

 

4.       Ve zvlášť odůvodněných případech (mimořádné zásluhy studenta o PGAC), může představenstvo PGAC na základě žádosti studenta a doporučení Vzdělávací a metodické komise PGAC, povolit absolvování jednoho nebo více studijních úseků podle individuálního plánu (rozložení nebo spojení úseků), jehož průběh a podmínky stanoví Vzdělávací a metodická komise PGAC. Ostatní ustanovení tohoto řádu nejsou tímto dotčena. Nesplní-li student podmínky individuálního studijního plánu, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 11 odst. 1 písm. b).

 

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

STUDIUM VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU PGAC

 

Článek 4

 

Přijetí ke studiu

 

1.       O přijetí ke studiu rozhoduje představenstvo PGAC na základě doporučení Vzdělávací a metodické komise PGAC, pokud uchazeč splňuje podmínky k přijetí

 

2.       Podmínky k přijetí:

 

a.       Dosažení 18 let věku

 

b.       Dosažení herní výkonnosti – hcp 6 (muži i ženy)

 

c.        Dokončené 12leté vzdělání zakončené závěrečnou maturitní zkouškou

 

3.       Postavení studenta je dáno Disciplinárním řádem PGAC

 

 

 

Článek 5

 

Průběh studia

 

1.       Uchazeč se stává studentem dnem schválení předsednictvem PGAC. Toto přijetí má tříměsíční ochrannou lhůtu, ve které musí student uhradit v plné výši příspěvek za studium a v případě člena PGAC také členské příspěvky. Nesplní-li student tyto podmínky, nastává případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b).

 

2.       Základními formami výuky jsou: přednášky, semináře, cvičení, praxe a konzultace. Student je povinen absolvovat alespoň 70% vypsaných seminářů v každém ročníku.

 

3.       Vzdělávání je rozděleno na dvě části, odbornou a všeobecnou. Odbornou část zajišťují lektoři PGAC. Všeobecná část je zajišťována lektory PGAC a dále absolvováním „Školení trenérů licence B“ (UK FTVS), jeho ekvivalentem nebo vyšším, které je nedílnou součástí studia.

 

4.       Doporučení k absolvování „Školení trenérů licence B“ je vázáno na členství v PGAC.

 

5.       Studium v jednotlivých ročnících se řídí Studijním plánem. Studijní plán stanovuje Vzdělávací a metodická komise PGAC a předkládá ke schválení představenstvu PGAC, vždy před začátkem studia daného ročníku.

 

6.       Do vyššího ročníku je zapsán student, který splnil všechny povinnosti stanovené studijním plánem pro příslušný ročník studia.

 

7.       Do vyššího ročníku lze podmínečně zapsat studenta, který ve stanoveném termínu nesplnil požadavky nejvýše jednoho předmětu studia stanoveného studijním plánem.

 

8.       Převedenou studijní povinnost je nutno splnit v průběhu následujícího ročníku.

 

9.       Student, který byl podmínečně zapsán do vyššího ročníku, musí splnit všechny povinnosti ročníku, do kterého byl zapsán.

 

10.    Po splnění všech požadavků se podmíněnost ruší.

 

11.    Pokud student nesplní podmínky pro postup do ročníku, má možnost v termínu zapisování do dalšího ročníku písemně požádat o opakování ročníku. O žádosti rozhoduje představenstvo PGAC na základě doporučení Vzdělávací a metodické komise PGAC.

 

12.    V průběhu studia lze ročník opakovat nejvýše dvakrát s tím, že druhé opakování téhož ročníku je vyloučeno.

 

13.    V případě opakování ročníku hradí student 50% z výše příspěvku na vzdělávání opakovaného ročníku.

 

14.    Každý student je povinen mít uhrazeny členské příspěvky a poplatky za studium pro daný ročník v souladu se stanovami PGAC. Při nesplnění této podmínky nastává případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b).

 

15.    Pokud student nesplnil podmínky podmíněného zápisu, nebylo mu povoleno opakování ročníku, nebo nesplnil studijní povinnosti v opakovaném ročníku, nastává případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b).

 

16.    V případě znovu přijetí do studia, po ukončení studia z důvodu ukončení členství v PGAC, nastupuje student opět do prvního ročníku. O uznání absolvování předmětů z předchozího studia rozhoduje Vzdělávací a metodická komise PGAC na základě doporučení lektora daného předmětu.

 

 

 

Článek 6

 

Přerušení studia

 

1.       Studium ve vzdělávacím systému může být i opakovaně přerušeno.

 

2.       Studentovi může Vzdělávací a metodická komise PGAC (se souhlasem představenstva PGAC) přerušit studium, a to na jeho písemnou žádost nebo bylo-li proti němu zahájeno trestní řízení. Po dobu přerušení studia, student pozbývá všech výhod člena PGAC, pokud předsednictvo PGAC nerozhodne jinak.

 

3.       Přerušení studia lze povolit pouze do tří měsíců od začátku studia ročníku. V pozdějším termínu lze povolit přerušení studia pouze po splnění studijních povinností, nebo z velmi závažných důvodů.

 

4.       Po uplynutí doby přerušení studia se student zařazuje do toho ročníku, v němž se mu studium přerušilo.

 

5.       S výjimkou velmi závažných, zejména zdravotních důvodů lze studium přerušit nejdříve po ukončení prvního ročníku.

 

6.       Nejdelší přerušení studia je nejdelší doba taková, která spolu se skutečnou dobou studia nepřesáhne maximální dobu studia. Skutečná doba studia je doba, která uplynula od zapsání do prvního ročníku studia bez započítání doby, ve které byla přerušena.

 

 

 

Článek 7

 

Formy kontroly studia

 

1.       Formami kontroly studia jsou:

 

a.       Seminární práce

 

b.       Písemný test

 

c.        písemná závěrečná práce (diplomová práce)

 

d.       písemný závěrečný test

 

e.        praktická zkouška

 

f.        účast a výsledky na turnajích

 

2.       Seminární práce nebo písemný test mohou mít povahu buď jednoho předpokladu pro úspěšné zvládnutí předmětu, nebo jeho části.

 

3.       Seminární prací nebo písemným testem se potvrzuje, že student splnil požadavky pro daný předmět. Tyto požadavky se stanoví s dostatečným předstihem před jejich ověřováním.

 

4.       Seminární práce a písemné testy jsou hodnoceny „prospěl“ – „neprospěl“.

 

5.       V každém ročníku je připuštěno zadat maximálně tři seminární práce a maximálně tři testy

 

6.       Termíny vypracování a odevzdání seminárních prací v ročníku stanovují lektoři jednotlivých předmětů a informují o nich studenty první vyučovací hodinu každého ročníku

 

7.       Formu splnění předmětu v jednotlivých ročnících, seminární práce nebo test, určuje lektor předmětu

 

8.       Požadavky předmětu plní student u lektora předmětu, pokud není stanoveno jinak

 

9.       Student má právo psát test ve dvou termínech, třetí test je ústní formou za přítomnosti dalšího lektora, kterého určuje Vzdělávací a metodická komise PGAC. Takový ústní test je vázán na uhrazení zvláštního příspěvku na vzdělávání ve výši 2000,-Kč

 

10.    Známkou „neprospěl“ je klasifikován student, který se při testu, seminární práci, písemné závěrečné práci, nebo písemného závěrečného testu dopustí podvodu, nebo nesplní předepsané požadavky ke splnění

 

 

 

Článek 8

 

Herní výkonnost

 

1.       V rámci studia má každý student za povinnost prokázat svou „herní výkonnost“.

 

2.       Povinností studenta je v každém ročníku studia dokončení alespoň pěti hracích kol na profesionálních turnajích a turnajích určených pro učně

 

3.       Splnění herní výkonnosti je podmíněno dosažením pěti výsledků maximálně 6 ran nad par hřiště na profesionálních turnajích nebo na turnajích pro učně a to v průběhu celého studia

 

 

 

Článek 9

 

Závěrečná písemná práce

 

1.       O tématu závěrečné práce rozhoduje Vzdělávací a metodická komise PGAC na základě návrhu studenta

 

2.       Závěrečná práce se odevzdává elektronicky a jednou v tištěné podobě (pevná vazba)

 

3.       Závěrečná práce by měla obsahovat tyto části:

 

a.       Úvodní strana – jméno studenta, téma práce, název organizace

 

b.       Prohlášení studenta o autorství

 

c.        Obsah

 

d.       Úvod

 

e.        Hlavní část

 

f.        Závěr

 

g.        Seznam literatury

 

h.       Přílohy

 

4.       Závěrečná práce musí splňovat následující požadavky:

 

a.       Rozsah minimálně 20 normostran

 

b.       Velikost písma 12

 

c.        Řádkování 1,5

 

d.       Mít jednotnou úpravu

 

5.       O uznání závěrečné práce rozhoduje a za její správnost odpovídá Vzdělávací a metodická komise PGAC.

 

 

 

Článek 10

 

Závěrečné zkoušky

 

1.       Závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen „komise“) nebo před jedním z jejích členů. Průběh závěrečné zkoušky je veřejný

 

2.       Závěrečná zkouška je určena studentům Vzdělávacího programu PGAC, kteří splnili podmínky studia ve všech ročnících

 

3.       Účelem závěrečné zkoušky je prokázání nabitých znalostí studenta v průběhu celého studia a to z obou částí, odborné i všeobecné

 

4.       Závěrečná zkouška se skládá z teoretické a praktické části

 

5.       Připuštění k závěrečné zkoušce je podmíněno splněním těchto studijních povinností: úspěšné ukončení všech ročníků studia a uznáním závěrečné písemné práce (diplomové práce). Závěrečné zkoušky nelze skládat, je-li proti studentovi vedeno disciplinární řízení, které může mít za následek vyloučení ze studia.

 

6.       Termín závěrečných zkoušek je stanoven jednou ročně na podzim. Termín určuje Vzdělávací a metodická komise PGAC v souladu se studijním plánem pro III ročník.

 

7.       Student je poučen o průběhu závěrečné zkoušky. Tj. o čase, který má k dispozici, o povolených pomůckách, o následcích podvodu a rušení pořádku.

 

8.       Student odpovídá za svou zdravotní připravenost pro konání závěrečné zkoušky. Případné změny hlásí přítomnému členu komise.

 

9.       Teoretická část závěrečné zkoušky se koná písemnou formou, tedy závěrečným písemným testem, v rozsahu předpokládaných vědomostí získaných v průběhu celého studia a má část testovou a doplňovací. Kritériem pro splnění závěrečné zkoušky je získání alespoň 60% bodů z celkového bodového ohodnocení. Obsah závěrečného písemného testu určuje Vzdělávací a metodická komise PGAC ve spolupráci s lektory jednotlivých předmětů.

 

10.    Praktická část závěrečné zkoušky má dvě části

 

a.       První částí praktické zkoušky je ukázka vedení vzorové vyučovací hodiny žáka, jejíž průběh je hodnocen nezávisle dvěma lektory a musí být splněno portfolio požadovaných úkonů v průběhu lekce. Úspěšné složení zkoušky je dáno průměrem získaných bodů obou lektorů, který musí přesahovat alespoň 60% bodů z celkového možného počtu.

 

b.       Druhou částí praktické části závěrečné zkoušky je kontrola praktických dovedností s vysvětlením postupu pro jejich dosažení (např. zahrát ránu zprava-doleva a vysvětlit jakým způsobem je toho z hlediska technického provedení dosaženo, hra z nakloněné roviny,…). Dovednosti jsou hodnoceny nezávisle dvěma lektory. Úspěšné složení zkoušky je dáno průměrem získaných bodů obou lektorů, který musí přesahovat alespoň 60% bodů z celkového možného počtu.

 

11.    Teoretická i praktická část závěrečné zkoušky jsou hodnoceny „výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl“. Známka je určena na základě počtu získaných bodů následovně (výborně – 90,1-100%; velmi dobře 75,1-90%; dobře 60,1-75%; neprospěl 0-60%).

 

12.    O konečném výsledku závěrečné zkoušky rozhoduje zkušební komise na základě průměru dosažených výsledků v obou částech.

 

13.    Úspěšným složením závěrečné zkoušky, splněním herní výkonnosti a úspěšným absolvováním „Školení trenérů licence B“ na UK FTVS (jeho ekvivalentem nebo vyšším) se absolvent (člen PGAC) stává plně kvalifikovaným profesionálem, získává diplom o absolvování studia (tento diplom je jednou z podmínek pro získání vázané živnosti) a je zanesen do Systému kvalifikace členů PGAC.

 

14.    Student Vzdělávacího systému PGAC, který není členem PGAC, a který úspěšně absolvoval závěrečné zkoušky a splnil herní výkonnost na turnajích schválených Vzdělávací a metodickou komisí PGAC, má nárok na obdržení osvědčení o úspěšném absolvování studia (toto osvědčení není rovné diplomu, nesplňuje tedy jednu z podmínek pro získání vázané živnosti a není pokládáno za řádné ukončení studia).

 

 

 

Článek 11

 

Řádné ukončení studia

 

1.       Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v celém rozsahu. Dnem ukončení studia je den, kdy byly splněny všechny podmínky pro jeho ukončení nebo jeho poslední část (závěrečné zkoušky, úspěšné absolvování „Školení trenérů licence B“ na UK FTVS – jeho ekvivalent nebo vyšší, splnění herní výkonnosti)

 

2.       Řádné ukončení studia a dosažení příslušné kvalifikace v Systému kvalifikace členů PGAC je podmíněno členstvím v PGAC

 

3.       Vzdělávací a metodická komise PGAC může doporučit odpuštění splnění herní výkonnosti na základě vlastní žádosti studenta, a to pouze v případě vážných zdravotních komplikací, které nastaly v průběhu studia. O odpuštění splnění herní výkonnosti studenta rozhoduje Představenstvo PGAC na základě doporučení.

 

4.       Dokladem o řádném ukončení studia je diplom, který vydá PGAC na nejbližší valné hromadě PGAC

 

5.       Dokončení studia opravňuje studenta, pokud je členem PGAC, k zařazení do kategorie Golfový profesionál

 

 

 

Článek 12

 

Jiné ukončení studia

 

1.       Kromě řádného ukončení studia, se studium ukončuje:

 

a.       Zanecháním studia; dnem ukončení studia je den, kdy bylo PGAC doručeno písemné prohlášení o ukončení studia

 

b.       Nesplnění studijních požadavků; dnem ukončení studia je den, kdy bylo rozhodnutí o ukončení studia oznámeno studentovi

 

c.        Zaniknutím vzdělávacího systému PGAC

 

d.       Vyloučením ze studia podle disciplinárního řádu; dnem ukončení studia je den, kdy bylo rozhodnutí o ukončení studia oznámeno studentovi

 

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

PRÁVA A POVINNOSTI STUDENTA

 

Práva a povinnosti studenta se řídí stanovami, disciplinárním řádem a etickým kodexem PGAC, jakož i tímto Studijním a zkušebním řádem.

X