Disciplinární řád

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Předseda
Ondřej Trupl – dk@pga.cz

Členové disciplinární komise
Ladislav Roženský – rozensky@cgroup.cz
Květoslav Strachota – kvetoslavstrachota@seznam.cz
Jan Kriegel – kriegeljan@seznam.cz
Radek Wagner – wagnerradek@gmail.com

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PGAC –  EDICE 2015

Článek I. – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

A. Působnost Disciplinárního řádu PGAC (dále jen DŘ)

 1. Tento DŘ se vztahuje na veškerou činnost člena PGAC, kdy svou činnost vyvíjí v souvislosti nebo důsledku členství v PGAC, za člena se prokazuje nebo je považován.
 2. Podle tohoto DŘ se projednávají všechna disciplinární provinění členů PGAC. Tresty uložené disciplinárními orgány podle tohoto DŘ mají platnost pro všechny členy PGAC.
 3. DŘ akceptuje veškerá rozhodnutí disciplinárních komisí nadřazených celků jako je ČGF nebo ČSTV, popřípadě jejich delegovaných zástupců.
 4. Tento DŘ akceptuje výsledky disciplinárního řízení příslušného orgánu při provinění v soutěžích MS, ME, OH a v ostatních soutěžích organizovaných mezinárodními organizacemi, kde člen PGAC vystupuje jako reprezentant vyššího celku, tj. např. reprezentant ČR, člen mezinárodního výběru atp.
 5. Člen PGAC nese odpovědnost za své činy i mimo oficiální akce PGAC. Bude tedy posuzován podle tohoto DŘ i tehdy, jestliže se dopustí závažného provinění jako divák, případně jako další osoba na hře nezúčastněná. Stejně tak se člen dopouští provinění vůči DŘ, je-li přítomen nebo má vědomost o skutku třetí strany, který je v rozporu s tímto DŘ a neprojeví snahu o nápravu.
 6. Člen PGAC nese odpovědnost za činy třetí strany, pakliže tato koná s jeho vědomím, pověřením nebo v jeho zastoupení.
 7. Tento DŘ platí všude tam, kde člen PGAC vyvíjí aktivitu jakkoli spojenou s golfovou činností, resp.ke golfu se vázající, pokud to místní pravidla nezakazují.

B. Disciplinární provinění a jejich druhy

 1. Disciplinárními proviněními jsou činy jednotlivců, kterými porušili své povinnosti dané stanovami řády, předpisy a rozhodnutími orgánů PGAC, jestliže k postihu takových případů nejsou určeny nebo nepostačují jiné prostředky.
 2. Disciplinárními proviněními jsou rovněž závažná porušení pořádku v soutěžích jednotlivci, za které nesou disciplinární odpovědnost.
 3. Druhy disciplinárních provinění:
  a) porušení stanov, Etického kodexu, řádů a předpisů PGAC, jakož i rozhodnutí jeho orgánů,
  b) porušení pravidel a směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR a všech norem upravujících účast v soutěžích PGAC, organizovaných řídícími orgány PGAC a partnery PGAC všech stupňů, včetně provinění v reprezentaci a mezinárodních stycích,
  c) provinění znevažující jméno PGAC, jeho členů, orgánů.
 4.  Znaky disciplinárního provinění:
  Vyplývají z jednotlivých pravidel, která byla porušena. Mohou se týkat pravidel Etického kodexu, povinností člena, čili stanov PGAC obecně anebo antidopingové politiky PGAC. Je-li provinění kombinací několika skutků, pak se jednotlivé tresty nesčítají, ale pouze se taxativně vyjmenují a projednáván je skutek s nejzávažnějším charakterem. V takovém případě nelze přihlížet k polehčujícím okolnostem.

C. Účel disciplinárního řízení

Účelem disciplinárního řízení je náležité zjištění, objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních provinění členů PGAC. Disciplinární  orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby uložené tresty měly především preventivní a výchovný charakter.

 

Článek II. – ETICKÝ KODEX ČLENA PGAC
Viz příloha č. 8 – Etický kodex.

 

Článek III. – PRÁVA ČLENA PGAC

A. Řádný člen PGAC má právo:

 1. se hrdě hlásit k členství ve spolku
 2. na vzdělávání
 3. užívat všech výhod člena spolku s členstvím v PGAC spojeným
 4. být volen do řídících orgánů PGAC
 5. se účastnit společenských a sportovních akcí pořádaných PGAC a pro PGAC
 6. používat všech vizuálních znaků PGAC za účelem vyjádření své příslušnosti k PGAC
 7. na spravedlivé a korektní jednání s orgány PGAC
 8. se písemnou formou se dotazovat všech orgánů PGAC na důvodnost jejich rozhodování
 9. na podporu ze strany spolku při řešení pracovně právní problematiky.

 

Článek IV. – POVINNOSTI ČLENA PGAC

A. Člen PGAC se zavazuje, že:

 1. bude aktivní a svou činnost bude vykonávat svědomitě, s nasazením a v maximálně přátelském duchu
 2. zaplatí roční členské poplatky, a to nejpozději do 31. března daného roku, za který je poplatek placen.Zaplacení je akceptováno připsáním plné částky ročního příspěvku na účet PGAC. Nově přijatí členové jsou povinni tento závazek splnit nejpozději ke dni konání řádné valné hromady PGAC v kalendářním roce, ve kterém jsou za členy PGAC přijati.
 3. zaplatí roční příspěvek na studium, a to nejpozději do 31. března daného roku, za který je poplatek placen. Zaplacení je akceptováno připsáním plné částky ročního příspěvku na účet PGAC. Nově přijatí členové jsou povinni tento závazek splnit ke dni konání řádné valné hromady PGAC.
 4. učeň se nebude vydávat za profesionála s plnou kvalifikací
 5. profesionál s plnou kvalifikací se nebude vydávat za Head Pro
 6. řadový člen se nebude vydávat za člena výkonného výboru
 7. člen s licencí hráče nesmí provádět výuku, ani další činnosti s výukou související
 8. nebude vystupovat a jednat jménem PGAC za účelem soukromých obchodů nebo osobních výhod bez řádného zplnomocnění výboru
 9. bude řádně dbát o svůj další odborný růst, jak po stránce teoretické, tak i praktické. Bude se účastnit vypsaných seminářů přímo pořádaných PGAC nebo z PGAC doporučovaných v rámci obhajoby své kvalifikace.
 10. učeň bude řádně navštěvovat semináře a další výuku v rámci svého studia, které je součástí základního vzdělávacího programu.
 11. uhradí vyměřenou pokutu do určeného termínu
 12. nebude během svého pracovního výkonu (včetně hry na golfovém hřišti) požívat alkoholické nápoje, omamné látky či jiné látky zakázané dle článku V DŘ. Možnost kouření se řídí zákonným omezením, interními pravidly rezortu, všeobecnými společenskými normami a slušností.
 13. nebude při oficiálních akcích organizovaných PGAC, pro PGAC a partnery PGAC, kterých se zúčastňuje, požívat omamné látky a látky zakázané v článku V DŘ. Alkohol nebude požívat ve větší míře než je společensky nutné a únosné. Tolerovaný limit je 0,5 promile alkoholu v krvi. Zákaz se vztahuje i na trénink před a během akce. Akce oficiálně končí aktem uvedeným na pozvánce pořadatele.
 14. nebude během svého pracovního výkonu (včetně hry na golfovém hřišti) používat hlasité mobilní zařízení – pakliže to nesouvisí bezprostředně s výukou
 15. bude dodržovat stanovený dress code, specifikovaný v čl. IV Bod B DŘ. Od člena se očekává, že bude vždy vhodně a čistě oblečen v souladu s golfovou etiketou a přiměřeně dané situaci.
 16. bude ctít veškerá rozhodnutí všech výborů a komisí vzniklých na půdě PGAC.
 17. člen PGAC má za povinnost provádět své lekce profesionálním způsobem v souladu s metodikou PGAC, za hrubé porušení se považuje provádění lekcí v sedě (výjimku mají členové PGAC se zdravotním potvrzením o tělesné indispozici, která neumožňuje vést hodiny ve stoje)

 

B. Dress code

 1. Člen PGAC při hře, výuce golfu nebo jako účastník semináře PGAC nebo PGAC doporučovaným, se zavazuje dodržovat následující dress code:
  a) oblečení vhodné pro golf v souladu s golfovou etiketou a místními zvyklostmi
  b) člen PGAC je povinen provádět svůj pracovní výkon pouze v dlouhých společenských kalhotách – je přísně zakázáno nosit modré jeans a shorts, přičemž pro ženy profesionálky, neplatí omezení shorts
  c) člen PGAC je povinen provádět své lekce ve vhodné sportovní obuvi, nejlépe však golfové
  d) v případě abnormálních povětrnostních podmínek je možné např. z hygienických nebo zdravotních důvodů tolerovat situaci přiměřené oblečení a obuv. Vždy však v souladu s místními zvyklostmi a dress codem.
 2. Člen PGAC se při oficiálních akcích PGAC a partnerů PGAC zavazuje dodržovat následující dress code:
  a) muži: sako, kravata, košile, společenské kalhoty, společenská obuv
  b) ženy: sako, halenka, sukně s minimální délkou po kolena, kalhoty, společenské šaty, společenská obuv.

 

Článek V. – STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

 1. Každý člen PGAC má právo na odpovídající vzdělání k výkonu svého povolání. Je-li zařazen do vzdělávacího systému, vztahuje se na něj studijní a zkušební řád v plném rozsahu a znění.
 2. Studijní a zkušební řád je samostatným dokumentem PGAC.

 

Článek VI. – STATUS, PRÁVA A POVINNOSTI DISCIPLINÁRNÍCH ORGÁNŮ PGAC

A. Status

 1. DK je samostatně rozhodujícím orgánem.
 2. DK je při svých rozhodnutích vázána zákonnými normami, normami nadřazených celků jako je ČGF nebo ČSTV, obecně platnými morálními normami, tímto DŘ a dále pak i svými předchozími rozhodnutími.

B. Disciplinární orgány

 1. Disciplinárním orgánem rozhodujícím v I. instanci je výlučně disciplinární komise, která je složena z předsedy disciplinární komise a všech dalších členů, kteří byli na návrh předsedy výborem PGAC do této funkce schváleni.

C. Pravomoc disciplinární komise

 1. DK, její členové a pověření zástupci mají právo kontrolovat dodržování DŘ a povinností člena PGAC, a to především na všech oficiálních akcích se jménem PGAC spojených. Dále pak na všech případných možných působištích, kde tento člen vykonává svou profesní činnost.
 2. DK projednává všechna disciplinární provinění v PGAC a je oprávněna ukládat za ně tresty a další opatření podle tohoto DŘ. Jiné orgány PGAC nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit s výjimkou orgánů činných v odvolacím řízení.

D. Působnost disciplinární komise

 1. DK působí všude tam, kde působí členové PGAC.
 2. DK působí rovněž jako orgán ukládající disciplinární opatření jako výkon rozhodnutí na podnět odvolací komise.

Článek VII. – POSTUP V DISCIPLINÁRNÍM ŘÍZENÍ

A. Zahájení disciplinárního řízení

 1. DK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Podnětem
  k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla:
  a) vlastní zjištění DK
  b) písemná zpráva o porušení DŘ od člena i nečlena PGAC
  c) písemná zpráva o porušení povinností člena PGAC od člena či nečlena PGAC
  d) písemné upozornění nečlena PGAC na jakoukoliv závažnou skutečnost týkající se členaPGAC
 2. O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhoduje DK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od okamžiku, kdy se o provinění dozvěděla. Disciplinární řízení je zahájeno, pokud o tom rozhodne DK a její rozhodnutí je uvedeno v zápise z jednání DK. V odůvodněných případech může DK bez zahájení disciplinárního řízení provádět vlastní disciplinární šetření. Člen PGAC, kterého se šetření týká, může být v tomto případě informován až po jeho skončení.
 3. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od doby, kdy se DK o provinění hodnověrně dozví, uplynula doba delší než dva roky. Toto konstatuje DK ve svém rozhodnutí. To se však netýká provinění, které je předmětem trestního řízení. V takovém případě je možné disciplinární řízení zahájit kdykoliv v průběhu trestního řízení, nejpozději však do 30 dnů ode dne pravomocného rozhodnutí soudu ve věci samé.

B. Průběh disciplinárního řízení

 1. DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu.
 2. DK je povinna na každý relevantní podnět do 30ti dnů písemně reagovat.
 3. DK je usnášení schopná, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích členů. DK rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy DK.

C. Účastníci disciplinárního řízení

 1. Účastníky disciplinárního řízení jsou DK a provinilec.
 2. Provinilec je povinen se disciplinárního řízení zúčastnit.
 3. Provinilec má právo ze závažných důvodů podat vysvětlení písemnou formou současně s žádostí o projednávání přestupku bez jeho účasti. Nedostaví-li se předvolaný provinilec na slyšení k DK nebo nebude-li jeho omluva uznána disciplinární komisí za opodstatněnou, bude případ projednán bez jeho účasti.

 

D. Závěr disciplinárního řízení

 1. Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne DK o uložení trestu podle tohoto DŘ v případě, že se prokáže, že k danému provinění došlo. DK řízení zastaví v případě, že provinění nebude provinilci prokázáno nebo když se prokáže, že k provinění nedošlo.
 2. Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat:
  a) jasně specifikovaný druh trestu a dobu jeho trvání
  b) charakteristiku provinění, za které byl trest uložen
  c) ustanovení DŘ, podle kterých byl trest uložen
  d) poučení o možnosti odvolání.
 3. Byl-li uložen trest pozastavení činnosti nebo zákazu výkonu funkce za takové provinění, které vyžaduje uplatnění tohoto postihu i v jiném sportovním odvětví, oznámí DK tuto skutečnost příslušnému řídícímu orgánu soutěží tohoto sportu.

 

E. Dokumentace disciplinárního řízení

 1. Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o průběhu a závěrech disciplinárního řízení. Zápis podepisuje předseda DK nebo jím pověřený zástupce.
 2.  DK je povinna archivovat veškeré zápisy, a to po dobu tří let od jejich pořízení .

Článek VIII. – ZÁSADY UKLÁDÁNÍ DISCIPLINÁRNÍCH TRESTŮ

A. Ukládání trestů

 1. Projednává-li DK současně více disciplinárních provinění provinilce, uloží mu trest za nejzávažnější z nich, k ostatním proviněním přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem.
 2. Byl-li provinilci za disciplinární provinění DK nebo komisemi nadřazených celků ČGF a ČSTV již uložen trest, nelze za tentýž skutek vést další disciplinární řízení.

B. Polehčující okolnosti

 1. Při ukládání trestů považují DK za polehčující okolnosti zejména to, že provinilec:
  a) před proviněním se řádně choval a vystupoval
  b) nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil
  c) projevil upřímnou lítost
  d) sám oznámil provinění, kterého se dopustil
  e) napomáhal účinně při objasňování svého provinění.

C. Přitěžující okolnosti

 1. Při ukládání trestů považuje DK za přitěžující okolnosti zejména to, že provinilec:
  a) se dopustil provinění zákeřně nebo lstivě
  b) svedl k provinění jiného
  c) se dopustil více provinění
  d) se opakovaně dopustil stejného provinění, nebo byl v posledních 2 letech jinak disciplinárně potrestán
  e) svým jednáním před a během konání akce negativně ovlivnil průběh akce PGAC nebo akce, kde PGAC je partnerem
  f) svým jednáním negativně ovlivnil jméno, chod nebo cíle PGAC.

 

Článek IX. – DISCIPLINÁRNÍ TRESTY

A. Druhy disciplinárních trestů

 1. V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:
  a) napomenutí
  b) důtka
  c) peněžitá pokuta
  d) pozastavení činnosti
  e) vyloučení z PGAC
 2. Napomenutí – má důrazně upozornit člena, že jeho skutek je již na hranici přijatelnosti podle norem PGAC jakož i dalších obecně platných norem
 3. Důtka – je nejnižším trestem ukládaným jednotlivým členům PGAC. Ukládá se v případech méně závažných či ojedinělých provinění. Jednotlivci je možno uložit důtku pouze jednou v kalendářním roce.
 4. Peněžitá pokuta – disciplinární komise může členovi PGAC uložit pokutu za
  a) porušení Etického kodexu ………………………..od 500,- Kč až 20.000,- Kč
  b) porušení povinnosti člena PGAC ……………….od 1.000,-Kč až 20.000,- Kč
  c) porušení antidopingové politiky PGAC ………až 50.000,- Kč
 5. Trest peněžité pokuty může být uložen samostatně i společně s trestem zastavení činnosti nebo zákazu výkonu funkce jednotlivcům i společně s trestem či opatřením disciplinární komise.
 6.  Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno a v této lhůtě vyrozumět disciplinární orgán o zaplacení pokuty. Při úhradě pokuty musí být jako odesílatel uveden vždy ten, jemuž byla pokuta uložena. Nebude-li stanovená lhůta pro úhradu pokuty dodržena, bude mít disciplinární orgán za každý den prodlení nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové výše pokuty.
 7. Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit ve stanovené lhůtě i v případě podaného odvolání. V případě neuhrazení uložené pokuty odvolací orgán odvolání neprojedná.
 8. Disciplinární komise PGAC přihlíží při stanovení výše trestu k závažnosti porušení čl.X, odst. 3, písmeno a, b, c, a k předchozím rozhodnutím v obdobných případech.
 9. Vyskytne-li se při posuzování provinění přitěžující okolnost, trest za tento skutek bude stanoven v přísnějším pásmu.
 10.  Pozastavení činnosti – trest pozastavení činnosti je možno udělit jednotlivci na určité časové období nebo na počet soutěžních kol. Trest na počet soutěžních kol může být uložen pouze v průběhu soutěžního období a nesmí převyšovat šestnáct kol, trest na časové období lze uložit za jedno disciplinární provinění nejvýše na deset let.
 11. Vyloučení člena PGAC – trest vyloučení člena PGAC z řad PGAC lze ukládat pouze ve výjimečných případech za zvlášť závažné činy, které překračují rámec DŘ. S vyloučením člena PGAC musí souhlasit 5 členů výkonného výboru PGAC.

 

Článek X. – OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

A. Odvolací orgány

 1. Člen PGAC, který byl DK potrestán za svůj skutek trestem, s kterým nesouhlasí, může podat odvolání proti tomuto rozhodnutí jako celku nebo jen některé části, nebo jen proti výši trestu, a to k odvolací komisi PGAC. Tato je sestavena ze zástupce provinilce, předsedy DK a zástupce smluvní právní kanceláře PGAC.
 2. Pro případ pochybností v procedurálních otázkách, lze podat dovolání k dovolacímu orgánu ve složení: výkonný výbor PGAC a zástupce smluvní právní kanceláře PGAC.
 3. Odvolání na žádné úrovni nemá odkladný účinek.

B. Odvolání

 1. Odvolání podává potrestaný písemně do 7 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolat se může jen ten, kdo byl potrestán. Odvolání se zasílá k předsedovi DK, která rozhodla o potrestání. Předpokladem podání odvolání proti rozhodnutí DK PGAC je uhrazení kauce ve výši 3.000,- Kč.
 2. Podané odvolání musí obsahovat následující náležitosti:
  a) jméno a adresa člena, který odvolání podává
  b) označení napadeného rozhodnutí disciplinární komise, důvod odvolání
  c) označení důkazů (svědků, listin apod.)
  d) kopii dokladu o právní úschově kauce, případně potvrzení hospodáře PGAC
  f) doklad o úhradě peněžité pokuty, pokud byla disciplinární komisí uložena.
 3. Odvolací komise PGAC projedná odvolání nejpozději do 30 dnů od jeho obdržení. Provinilec má právo, pokud o to požádá, se projednávání svého případu před odvolacím orgánem zúčastnit.
 4. Odvolací komise PGAC rozhoduje prostou většinou hlasů všech členů přítomných na zasedání, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.
 5. Odvolací komise má právo zrušit rozhodnutí DK. V takovém případě bude kauce na základě výsledku odvolacího řízení odvolateli vrácena a případná finanční pokuta nově stanovena. V případě úplného zrušení finančního postihu bude celá částka pokuty i kauce vrácena do 15ti dnů zpět odvolateli.
 6. Rozhodnutí odvolací komise PGAC je konečné a nelze se proti němu dále odvolávat

C. Dovolání

 1. Člen PGAC, který nesouhlasí s postupem jednání ve své věci, může podat dovolání k výboru PGAC. Předpokladem podání dovolání proti rozhodnutí odvolací komise PGAC je uhrazení kauce ve výši 7.000,- Kč. Kauce bude dovolateli vrácena, jestliže dovolací orgán, čili výbor PGAC, konstatuje nedostatky v řízení a celý proces vrátí zpátky DK PGAC k novému řízení. Předseda DK předloží písemné podklady a své stanovisko výkonnému výboru PGAC, který rozhodne o podaném dovolání. Pro výsledek rozhodnutí musí hlasovat nejméně 4 členové výkonného výboru PGAC.
 2. Dovolání musí být projednáno nejpozději do 3 měsíců ode dne jeho doručení do sekretariátu k rukám prezidenta PGAC.

 

Článek XI. – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

A. Záznamy trestů
Tresty uložené DK se všem provinilcům zaznamenávají do evidence DK. Záznamy je oprávněna provádět pouze DK. Záznamy jsou interní záležitostí, proto nakládání s nimi má charakter nakládání s osobními údaji. Do jednotlivých složek mají právo nahlížet pouze řídící složky PGAC a člen, o jehož složku se jedná.

B. Změny trestů
Po vykonání nejméně poloviny trestu lze na základě žádosti potrestaného zbytek trestu převést na trest podmíněný. K žádosti je třeba přiložit doklad o úhradě poplatku ve výši 5.000,- Kč. O změně trestu rozhoduje nejvyšší orgán – výkonný výbor PGAC a to souhlasem minimálně 5 jeho členů. Poruší-li člen PGAC Disciplinární řád kdykoliv v průběhu výkonu podmíněného trestu, stává se jeho trest opět trestem nepodmíněným.

 

Článek XII. – ANTIDOPINGOVÁ POLITIKA PGAC

 1. PGAC se v boji proti dopingu řídí Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice a Antidopingovým programem Českého olympijského výboru.
 2. Rozhodným orgánem je v prvním stupni člen výboru zodpovědný za disciplinární sekci s členem výboru zodpovědným za sportovní sekci, ve druhém stupni Rozhodčí komise ČOV .
 3. Následující dokumenty jsou elementární základy pro antidopingovou politiku PGAC:
  a) Antidopingový program českého olympijského výboru (Příloha č. 1)
  b) Světový antidopingový kodex (Příloha č. 2)
  c) Světový antidopingový kodex – mezinárodní standard pro testování (Příloha č. 3)
  d) Světový antidopingový kodex – monitorovací program 2013 (Příloha č. 4)
  e) Světový antidopingový kodex – seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2013 (Příloha č. 5)
  f) Světový antidopingový kodex – souhrn hlavních změn a vysvětlivky (Příloha č. 6)

 

Článek XIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1.  Tento disciplinární řád schválil výkonný výbor PGAC dne …………………….. .
 2. Výkonný výbor PGAC má právo na základě svého rozhodnutí provést změnu, úpravu či doplněk tohoto DŘ. Tato změna, úprava nebo doplněk je pouze drobného charakteru a bude uvedena jako jednotlivý číslovaný dodatek DŘ.
 3. Přijetím tohoto znění Disciplinárního řádu se ruší platnost dosavadního platného disciplinárního řádu.

 

 

PŘÍLOHY DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU

 1. Antidopingový program Českého olympijského výboru
 2. Světový antidopingový kodex
 3. Světový antidopingový kodex – mezinárodní standard pro testování
 4. Světový antidopingový kodex – monitorovací program 2013
 5. Světový antidopingový kodex – seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2013
 6. Světový antidopingový kodex – souhrn hlavních změn a vysvětlivky
 7. Závazek člena ve věci doping
 8. Etický kodex

ETICKÝ KODEX ČLENA PGAC

Každý člen se při vstupu do PGAC dobrovolně zavazuje, že bude vždy a za všech okolností respektovat pravidla etického kodexu jak v rámci PGAC, tak i navenek.

Termín “Golf Professional”, “Tour Professional” nebo prostě jen “profesionální golfista” musí být synonymem cti, služby a poctivého zacházení.

Profesionální bezúhonnost, věrnost hře golfu, dodržování všech pravidel slušného chování, úcta k partnerům, zaměstnavateli, hráčům a kolegům profesionálům, motivy skutečných golfových profesionálů a profesionálních golfistů – to jsou nejlepší tradiční vlastnosti. PGAC je známka poctivosti, čestného jednání, zdvořilosti a sportovního chování. Každý člen je vázán ctít tuto tradici na golfu i mimo něj.

 1. Cílem člena PGAC je
  1. chránit dobré jméno PGAC
  2. prosazovat zájmy PGAC
  3. respektovat rozhodnutí řádně zvoleného výboru PGAC
  4. usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti
 1. Základními hodnotami člena PGAC je
  1. profesionalita
  2. odpovědnost
  3. ohleduplnost
  4. slušnost
  5. vzdělanost
  6. bezúhonnost
 1. Závazkem člena PGAC je
  1. prosazovat dobré jméno PGAC přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci s ostatními členy PGAC ,veřejností
  2. chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně s porozuměním a respektem
  3. uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin
  4. při poskytování lekcí jednat taktně, korektně, profesionálně, v souladu s etiketou golfu a slušného chování
  5. při účasti na golfových turnajích se chovat taktně, korektně a profesionálně, v souladu s etiketou golfu a slušného chování
 1. Závazkem vůči ostatním členům PGAC je
  1. usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci
  2. dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, respektování zásad slušného a korektního jednání; jakékoliv formy šikanování a obtěžování jsou vyloučeny
  3. netolerovat ani nekrýt činnosti, jednání, které jsou v rozporu s Etickým kodexem PGAC
 1. Osobním a profesionálním přístupem člena PGAC je
  1. nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon
  2. chovat se profesionálně, bezúhonně a slušně za každé situace tak, aby důstojně reprezentoval PGAC svým jednáním, vystupováním i zevnějškem

Každý člen PGAC který jedná v souladu s Etickým kodexem, si plně zaslouží úctu, respekt ostatních členů a plnou podporu představenstva PGAC.

*

X