Stanovy

STANOVY SPOLKU PROFESIONÁLNÍ GOLFOVÉ ASOCIACE HRÁČŮ A UČITELŮ GOLFU V ČR

Článek I.
Úvodní ustanovení

Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR je organizace sdružující profesionální hráče golfu a učitele golfu.

Profesionální golfová asociace je organizace řídící se vlastními stanovami a svou činnost vykonává v souladu s pravidly Konfederace profesionálního golfu (CPG).

Článek II.
Název a sídlo

Název: Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR (zkratka PGAC).

Sídlo: Beroun.

Článek III.
Cíle činnosti

PGAC je golfovou organizací sdružující hráče, kteří se účastní profesionálních golfových turnajů nebo se na takovou činnost připravují, sdružuje učitele golfu, kteří působí jako učitelé golfu v českých nebo zahraničních klubech nebo se na takovou činnost připravují.

PGAC usiluje o popularizaci a výuku golfu v ČR, řídí a zajišťuje vzdělávání v golfu v ČR, zejména trenérskou specializaci pro vázanou živnost dle živnostenského zákona, zajišťuje zvyšování úrovně hráčů a učitelů v oblasti metodiky vyučování golfu. Kontroluje úroveň hráčské výkonnosti a vyučovacího procesu svých členů. Současně opravňuje členy zúčastňovat se profesionálních turnajů a vyučovat golf, a to jak profesionály, tak amatéry všech věkových kategorií včetně mládeže. Pro výukovou činnost je členům vydáváno oprávnění, které je po jeho nostrifikaci uznáváno i v jiných zemích, dle jejich platné legislativy.

PGAC bude v souladu s metodikou Konfederace profesionálního golfu (CPG) prosazovat jednotnou výuku golfu v ČR. Každý člen má právo na odpovídající vzdělání k výkonu činnosti učitele golfu. Je-li člen PGAC zařazen do vzdělávacího programu, vztahuje se na něj mimo jiné i studijní a zkušební řád PGAC.

Při zajišťování hlavní činnosti PGAC plní PGAC tyto hlavní úkoly:
organizuje, řídí a koordinuje dle stanov, a dalších předpisů PGAC, golfovou činnost na území České republiky,
zabezpečuje rozvoj golfové činnosti, zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace svých členů,
organizuje a řídí soutěže v golfu na území České republiky,
podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti,
vydává vnitřní předpisy (disciplinární řád, etický kodex, zkušební řád a další).

Článek IV.
Členství v PGAC

1. Člen PGAC

Členem PGAC se může stát každý, kdo dosáhl příslušné věkové hranice, splňuje podmínky pro přijetí stanovené představenstvem PGAC, a o jehož přijetí je na základě jeho písemné žádosti kladně rozhodnuto představenstvem PGAC.

Vstupní podmínky do vzdělávacího systému PGAC, podmínky pro vstup členů do kategorie Golf Professional, podmínky pro vstup členů do kategorie Tour Professional, stanoví představenstvo a tyto zveřejní na webových stránkách spolku.

V případě zániku členství může být uchazeč opětovně přijat až po uplynutí dvou let od zániku členství.

Počet členů PGAC se řídí v souladu s doporučením Konfederace profesionálního golfu (CPG) především zájmem uchazečů o členství ve spolku.

2.Partner PGAC

Partnerem PGAC se může stát osoba vykonávající činnost prospěšnou PGAC. Partner PGAC je volen na dobu určitou jednoho roku. Partner PGAC je oprávněn využívat práv člena PGAC s výjimkou práva hlasovat na valné hromadě. Je však oprávněn se valné hromady účastnit, není povinen platit čestné příspěvky.

3.Vznik členství

Přijetí člena, čestného člena a partnera PGAC schvaluje a o přijetí rozhoduje představenstvo, přičemž k rozhodnutí o přijetí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Hlasování je veřejné.

4.Zánik členství

dobrovolným vystoupením člena PGAC;
vyloučením;
úmrtím;
zánikem spolku bez právního nástupce.

4.1. Zánik členství vyloučením

vyloučením v disciplinárním řízení dle disciplinárního řádu pro porušení povinností člena spolku dle stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností (navrhuje disciplinární komise, rozhoduje představenstvo dle čl. IV bod 10. disciplinárního řádu),
vyloučením pro nesplnění podmínek studijního a zkušebního řádu PGAC v rámci vzdělávacího programu PGAC (rozhoduje představenstvo na návrh člena představenstva odpovědného za vzdělávání a trenéry),

vyloučením z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, nebo příspěvku na vzdělávání, a to pokud členský příspěvek nebo příspěvek na vzdělávání nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou 30 denní lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn (rozhoduje představenstvo na návrh disciplinární komise).

Členství v PGAC zaniká podle ustanovení čl. IV. odst. 4.1. písm. a) těchto stanov okamžikem doručení rozhodnutí o vyloučení představenstva PGAC vyloučenému členovi.

Členství v PGAC zaniká podle ustanovení čl. IV. odst. 4.1. písm. b) těchto stanov okamžikem zveřejnění oznámení o vyloučení člena na webu PGAC.

Členství v PGAC zaniká podle ustanovení čl. IV. odst. 4.1. písm. c) těchto stanov okamžikem doručení rozhodnutí vyloučenému členovi PGAC.

4.2. Zánik členství vystoupením

Člen PGAC může ze spolku vystoupit v případě, že tento svůj záměr oznámí představenstvu PGAC, vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení představenstvu PGAC.

5.Práva a povinnosti členů PGAC, dress code

5.1. Práva členů PGAC:

hrdě se hlásit k členství v PGAC;
člen PGAC má právo na odpovídající vzdělání k výkonu svého povolání. Je-li zařazen do vzdělávacího systému, vztahuje se na něj studijní a zkušební řád v plném rozsahu a znění;
podílet se dle svých osobních schopností na činnosti PGAC;
volit a být volen do orgánů PGAC v souladu se stanovami PGAC;
hlasovat na valné hromadě PGAC;
účastnit se společenských a sportovních akcí pořádaných PGAC a pro PGAC;
využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty a užívat všech výhod člena PGAC;
podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami;
používat všech vizuálních znaků PGAC za účelem vyjádření své příslušnosti k PGAC;
na spravedlivé a korektní jednání s orgány PGAC;
písemnou formou se dotazovat všech orgánů PGAC na důvodnost jejich rozhodování;
na podporu ze strany spolku při řešení pracovně právní problematiky;
na mediální podporu své osoby nebo svého produktu. O výběru vhodné mediální podpory člena PGAC, vždy rozhoduje představenstvo formou hlasování na schůzích představenstva.

5.2. Povinnosti členů PGAC:

dodržovat a ctít stanovy, etický kodex a další vnitřní předpisy PGAC, jakož i rozhodnutí orgánů PGAC;
účastnit se valné hromady PGAC;
řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem, případně příslušnou mezinárodní organizací, jejíž součástí je Spolek;
být aktivní a svou činnost v PGAC vykonávat svědomitě, s nasazením a v maximálně přátelském duchu;
řádně hradit členský příspěvek, a to nejpozději do 31. 12. roku, jenž předchází kalendářnímu roku, na který se příspěvek hradí, ve výši dle rozhodnutí valné hromady. Členský příspěvek je hrazen na účet PGAC, v hotovosti hospodáři PGAC nebo jím zmocněné osobě. Nově přijatí členové jsou povinni tento závazek splnit nejpozději 7 dní poté, co představenstvo rozhodlo o jejich přijetí;
v případě člena zařazeného do vzdělávacího systému, zaplatit roční příspěvek na vzdělávání, a to ve lhůtě na základě rozhodnutí představenstva, přičemž lhůta bude členům PGAC oznámena nejpozději do 31. 10. roku, jenž předchází kalendářnímu roku, na který se příspěvek na vzdělávání hradí. Výše příspěvku zůstává stejná po celou dobu účasti člena PGAC na vzdělávacím programu, pokud bude vzdělávací program členem PGAC dokončen v řádném termínu. Příspěvek je hrazen na účet PGAC, v hotovosti hospodáři PGAC nebo jím zmocněné osobě. Nově přijatí členové jsou povinni tento závazek splnit nejpozději 7 dní poté, co představenstvo rozhodlo o jejich přijetí;
každý člen je oprávněn se prezentovat pouze jím dosaženou kvalifikací dle kariérního růstu a v případě její změny je povinen informovat Představenstvo PGAC o změně kvalifikace;
nebude vystupovat a jednat jménem PGAC za účelem soukromých obchodů nebo osobních výhod, bez řádného zplnomocnění výboru;
bude řádně dbát o svůj další odborný růst, jak po stránce teoretické, tak i praktické. Bude se účastnit vypsaných seminářů přímo pořádaných PGAC nebo z PGAC doporučovaných v rámci obhajoby své kvalifikace;
učeň bude řádně navštěvovat semináře a další výuku v rámci svého studia, které je součástí základního vzdělávacího programu;
uhradit finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku v určené lhůtě;
nepožívat během svého pracovního výkonu (včetně hry na golfovém hřišti) alkoholické nápoje, omamné látky či jiné látky zakázané v DŘ. Možnost kouření se řídí zákonným omezením, interními pravidly rezortu, všeobecnými společenskými normami a slušností;
neužívat při oficiálních akcích organizovaných PGAC, pro PGAC a partnery PGAC, kterých se zúčastní omamné látky a látky zakázané dle DŘ. Alkohol nebude požívat ve větší míře než je společensky nutné a únosné. Tolerovaný limit je 0,5 promile alkoholu v krvi. Zákaz se vztahuje i na trénink před a během akce. Akce oficiálně končí aktem uvedeným na pozvánce pořadatele;
nepoužívat během svého pracovního výkonu (včetně hry na golfovém hřišti) hlasité mobilní zařízení – pakliže to nesouvisí bezprostředně s výukou;
dodržovat stanovený dress code, specifikovaný v čl. III. tohoto bodu stanov. Od člena se očekává, že bude vždy vhodně a čistě oblečen v souladu s golfovou etiketou a přiměřeně dané situaci;
člen PGAC má za povinnost provádět své lekce profesionálním způsobem v souladu s metodikou PGAC, za hrubé porušení se považuje provádění lekcí v sedě (výjimku mají členové PGAC se zdravotním potvrzením o tělesné indispozici, která neumožňuje vést hodiny ve stoje);
zúčastňovat se podle potřeby PGAC a svých možností sportovních a společenských akcí pořádaných PGAC nebo Partnery PGAC;
člen PGAC musí svou činností spadat do některé úrovně systému klasifikace členů PGAC dle Systému kvalifikace členů PGAC.

Další práva a povinnosti členů PGAC vyplývají především z disciplinárního řádu a etického kodexu PGAC. Členové PGAC v kategorii VI – Učeň/Apprentice podléhají Studijnímu a zkušebnímu řádu.

5.3. Dress code člena PGAC

Člen PGAC při hře, výuce golfu nebo jako účastník semináře PGAC nebo PGAC doporučovaným, se zavazuje dodržovat následující dress code:
oblečení vhodné pro golf v souladu s golfovou etiketou a místními zvyklostmi;
člen PGAC je povinen provádět svůj pracovní výkon pouze v dlouhých společenských kalhotách – je přísně zakázáno nosit modré jeans a shorts, přičemž pro ženy profesionálky, neplatí omezení shorts;
člen PGAC je povinen provádět své lekce ve vhodné sportovní obuvi, nejlépe však golfové;
v případě abnormálních povětrnostních podmínek je možné např. z hygienických nebo zdravotních důvodů tolerovat situaci přiměřené oblečení a obuv. Vždy však v souladu s místními zvyklostmi a dress code.

Člen PGAC se při oficiálních akcích PGAC a partnerů PGAC zavazuje dodržovat následující dress code:
muži: sako, kravata, košile, společenské kalhoty, společenská obuv;
ženy: sako, halenka, sukně s minimální délkou po kolena, kalhoty, společenské šaty, společenská obuv.

6.Seznam členů spolku

Jmenný seznam členů spolku a jejich klasifikace je veřejný a je přístupný na webových stránkách spolku (www.pga.cz). Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí pověřený člen představenstva při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

V seznamu členů se u každého člena pro interní potřebu PGAC uvádějí následující údaje:
Povinné údaje:
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa bydliště
Email
Klasifikace
Club
Nepovinné údaje:
tel. č.

Člen spolku může v seznamu členů spolku zveřejnit svojí fotografii.

Odesláním žádosti o přijetí do PGAC vyjadřuje člen PGAC souhlas se zveřejním v seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle tohoto článku stanov, bodu. 5, písm. b).

7.Členský příspěvek

Členský příspěvek může být meziročně zvýšen maximálně o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen v České republice za dvanáct měsíců předcházejícího kalendářního roku, zveřejňovaného Českým statistickým úřadem, který vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za období uplynulých 12 měsíců (dále také jen „Index“) s tím, že za základ bude považována částka odpovídající výši členského příspěvku ke dni 31. 12. předcházejícího kalendářního roku.

Výše členského příspěvku nebude shora uvedenou úpravou o Index nikdy snižována.

8. Grantový systém PGAC

PGAC každoročně poskytuje svým členům možnost získat grant, který se uděluje na žádost žadatele při splnění všech spolkem stanovených podmínek. Podrobný seznam podmínek pro získání grantu, jakož i seznam práv a povinností úspěšného žadatele a spolku PGAC, a seznam plnění z grantu ze strany PGA of Czech Republic bude každý rok umístěn na webové stránky spolku.

Grant je ze strany PGAC udělován pro kategorii Playing PRO a Teaching PRO.

Článek V.
Orgány PGAC

1. Valná hromada

Valná hromada všech členů je vrcholným orgánem spolku PGAC. Valná hromada se schází alespoň 1x do roka a rozhoduje o všech zásadních otázkách spolku, které nespadají do působnosti jiného orgánu spolku, zejména volí ostatní orgány PGAC, rozhoduje o změně stanov apod. K platnosti rozhodnutí valné hromady členů PGAC je třeba souhlasných hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem za podmínky přítomnosti 1/3 všech členů PGAC s hlasovacím právem. Člen PGAC se nemůže nechat zastoupit na Valné hromadě na základě plné moci. Valná hromada rozhoduje o výši členského příspěvku člena spolku pro nadcházející rok na základě návrhu představenstva.

Není-li valná hromada usnášeníschopná, a to ani po uplynutí 30 minut od doby na kterou byla svolána, je valná hromada ukončena. V takovém případě se koná náhradní valná hromada bezprostředně poté. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Program náhradní valné hromady je shodný s programem původní řádné valné hromady a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.

2. Prezident

Prezidentem může být zvolen pouze člen PGAC. Prezident řídí běžný chod organizace a činnost PGAC, předsedá valné hromadě PGAC a jako člen statutárního orgánu zastupuje samostatně PGAC při jednání navenek se všemi subjekty (federace, CPG, hřiště). Dále prezident především komunikuje s partnery, kooperuje a řídí činnost sekretariátu PGAC apod. Prezident dále podává zprávy o činnosti PGAC valné hromadě, stejně tak jako o své činnosti. Volební období prezidenta jsou 4 roky. Ke zvoleni je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů na valné hromadě při účasti minimálně jedné třetiny všech členů PGAC s hlasovacím právem, popř. nadpoloviční většina hlasů přítomných členů na náhradní valné hromadě.

Do působnosti prezidenta náleží zastupování PGAC navenek; jednání s nejvyššími orgány České golfové federace a nadnárodními celky (např. CPG), kdy pro shora uvedená jednání si prezident může zvolit zástupce. Prezident rozhoduje o výdajích na reprezentaci spolku do částky 100.000,- Kč za kalendářní rok.

3. Viceprezident

Viceprezidentem může být zvolen pouze člen PGAC. Viceprezident zastupuje prezidenta PGAC v případě jeho nepřítomnosti nebo výslovného pokynu. Dále viceprezident připravuje dlouhodobou koncepci rozvoje a směřování PGAC v souladu s moderními trendy vývoje golfu. Je volen stejným způsobem jako prezident PGAC. Volební období viceprezidenta jsou 4 roky.

4. Čestný prezident, čestný člen

Čestným prezidentem, či čestným členem může být zvolena osoba, která se jako prezident, či funkcionář, či člen PGAC významnou měrou zasloužila o rozvoj a propagaci golfu v ČR.

Čestný prezident je členem PGAC a požívá všech práv člena PGAC včetně práva hlasovat na valné hromadě. Není povinen platit členské příspěvky. Čestný prezident je oprávněn účastnit se s hlasem poradním jednání představenstva PGAC. Čestný prezident je volen stejným způsobem jako prezident PGAC s tím, že valná hromada při volbě čestného prezidenta současně rozhodne o době, na kterou je čestný prezident volen. Čestný prezident může být ze své funkce odvolán pouze v případě, že závažným způsobem poruší povinnosti člena PGAC, či závažným způsobem poškodí dobré jméno PGAC. Čestný člen PGAC je volen na dobu neurčitou, je oprávněn účastnit se s hlasem poradním valné hromady PGAC. Není povinen platit příspěvky.

5. Představenstvo

Je pětičlenným kolektivním statutárním orgánem PGAC. Představenstvo je tvořeno prezidentem, viceprezidentem, členem představenstva odpovědným za vzdělávání a trenéry, členem představenstva odpovědným za sportovní golf a členem představenstva odpovědným za členskou základnu. Role jednotlivých členů představenstva je následující:
Prezident PGAC – řídí běžných chod organizace, komunikuje s partnery, kooperuje činnost sekretáře, zastupuje PGAC v golfovém světě – federace, CPG, hřiště, řídí sekretáře;
Viceprezident PGAC – zastupuje prezidenta, připravuje dlouhodobou koncepci rozvoje a směřování PGAC v souladu s moderními trendy vývoje golfu;
Člen představenstva odpovědný za vzdělávání a trenéry – garantuje vysokou úroveň vzdělávacího procesu, rozvíjí dlouhodobou koncepci vzdělávacího procesu, garantuje úroveň trenérů a jejich celoživotní vzdělávání, je odpovědný za standardizaci výuky golfu v ČR;
Člen představenstva odpovědný za sportovní golf – řídí a určuje koncepci sportovního golfu organizace, ale i v ČR ( soutěže federace + tréninkový systém ), řídí Pro Team, komunikuje s promotéry, zajišťuje sportovní vyžití pro členy;
Člen představenstva odpovědným za členskou základnu – je “ombudsmanem” pro členy, má v gesci členskou základnu a s tím spojenou operativu, včetně disciplinární komise.

Do představenstva může být zvolen člen PGAC až po 3 letech členství v PGAC. Volební období všech členů představenstva jsou 4 roky. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na jednotlivé pozice v představenstvu dle volebního řádu, jež je nedílnou součástí stanov PGAC. Představenstvo rozhoduje o podmínkách pro přijetí do PGAC a předkládá je ke schválení valné hromadě.

Představenstvo se schází minimálně šestkrát za kalendářní rok. Schůzi představenstva svolává prezident nebo jím zmocněná osoba (sekretář), a to emailem minimálně 10 dní před jejím konáním. Za svolání schůze představenstva se považuje rovněž stanovení dalšího termínu schůze představenstva na předcházející schůzi představenstva, pokud je termín uveden v zápisu z této schůze a všichni členové představenstva měli uvedený zápis k dispozici minimálně ve lhůtě dle předchozí věty. Schůze představenstva je usnášení schopná, pokud se jí účastní alespoň jedna polovina členů představenstva a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, pokud není těmito stanovami nebo jinými závaznými předpisy spolku stanoveno jinak.

Na schůzích představenstva jsou probírány aktuální záležitosti PGAC, které spadají do funkcí jednotlivých členů představenstva a představenstvo se usnáší stran jejich řešení. Představenstvo rozhoduje o rozdělování finančních prostředků v rámci rozpočtu spolku schváleného valnou hromadou pro daný rok. Představenstvo na návrh vzdělávací komise rozhoduje o výši příspěvku na vzdělávání. Dále rozhoduje představenstvo o datu splatnosti příspěvku na vzdělávání do 31. 10. roku, jenž předchází kalendářnímu roku, na který jsou příspěvky placeny.

Představenstvo rozhoduje o přijetí a vyloučení členů ve smyslu ust. čl. IV. bod 4.1 a), b) a c) těchto stanov. Představenstvo může uzavřít zaměstnanecký poměr také s osobami mimo PGAC na pracovní pozici (jako sekretář apod.), jejichž úkolem je naplňovat činnost a cíle spolku dle pokynů představenstva, představenstvo v rámci rozpočtu rozhoduje o odměně těchto zaměstnanců. Představenstvo dále rozhoduje o přenesení povinností a úkolů představenstva na třetí osoby. Představenstvo rozhoduje o vzdělávacím programu PGAC, zejména plánu vzdělávání do dalších let, nástavbovém studiu atd. Představenstvo dále rozhoduje o případném založení nebo jiném získání účasti na jiných právnických osobách.

Představenstvo dále rozhoduje o záležitostech, které jsou mu vyhrazeny v ustanoveních těchto stanov nebo jiných vnitřních předpisů PGAC.

6. Disciplinární komise

Je pětičlenný orgán, skládající se z předsedy disciplinární komise, voleného valnou hromadou z řad členů PGAC a dalších čtyř členů, jenž jsou voleni představenstvem z kandidátů (členů PGAC), kteří jsou navrženi předsedou disciplinární komise po jeho zvolení. Volební období členů disciplinární komise je 4 roky.

Disciplinární komise je usnášení schopná, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, pokud není těmito stanovami, disciplinárním řádem, nebo jinými závaznými předpisy spolku stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy disciplinární komise.

Do působnosti Disciplinární komise náleží rozhodování v souladu s disciplinárním řádem o provinění členů PGAC plynoucích z porušení povinností člena PGAC a o uložení trestu v disciplinárním řízení na základě provinění, kterého se člen PGAC dopustil. Disciplinární komise navrhuje vyloučení člena PGAC v rámci disciplinárního řízení, o jeho vyloučení rozhoduje představenstvo za podmínek čl. IV. bodu 10 disciplinárního řádu a současně navrhuje vyloučení pro neuhrazení členského příspěvku a příspěvku na vzdělávání.

V případě nečinnosti disciplinární komise je představenstvo oprávněno odvolat jejího předsedu, a do konání nejbližší valné hromady, na které bude zvolena nová disciplinární komise, zastoupit funkci disciplinární komise a rozhodovat namísto ní. Přičemž 5členné představenstvo v takovém případě zastane funkci 5ti členů disciplinární komise. Předsedou disciplinární komise se v takovém případě stává viceprezident. Za nečinnost se považuje např. nedodržení lhůt disciplinárního řádu, nedodání rozhodnutí v řádném termínu atd.

Článek VI.
Odvolání funkcionářů PGAC

Shora uvedené funkcionáře PGAC může před uplynutím funkčního období odvolat valná hromada, a to způsobem totožným jako pro jejich zvolení.

Článek VII.
Prodloužení funkčního období funkcionářů

V případě nemožnosti volby nových funkcionářů po uplynutí volebního období se volební období stávajících funkcionářů prodlužuje do zvolení nového představenstva.

Článek VIII.
Zásady hospodaření

PGAC je samostatně hospodařícím spolkem, finančně nezávislým na jakýchkoliv orgánech i organizacích. Činnost je financována z členských příspěvků, dobrovolných příspěvků členů či darů jiných osob či organizací.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

Toto úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou dne 20. 1. 2024.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO ŘÁDU
pro volbu funkcionářů Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR.

Valná hromada Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s. dne 21. 1. 2023 rozhodla o změně Stanov PGAC a přijetí jejich úplného znění. Současně rozhodla o přijetí tohoto nového úplného znění volebního řádu, jež je nedílnou součástí Stanov PGAC.

1.Společná ustanovení

Podle tohoto volebního řádu je valnou hromadou PGAC volen prezident PGAC, viceprezident PGAC, všichni ostatní členové představenstva PGAC a čestný prezident PGAC (dále též „funkcionáři”).

Valná hromada je ve smyslu stanov spolku usnášeníschopná k volbě funkcionářů, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů PGAC. Nesejde-li se potřebné množství členů spolku, tedy v případě konání náhradní valné hromady, je tato usnášeníschopná k volbě funkcionářů bez ohledu na počet přítomných členů. Každý člen PGAC má jeden hlas. Volba funkcionářů probíhá neveřejným způsobem prostřednictvím hlasovacích lístků.

Volbu technicky zajišťuje, hlasovací lístky připravuje a hlasy sčítá tříčlenná volební komise, jež je volena valnou hromadou, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů a veřejným způsobem – aklamací.

Výsledky voleb vyhlásí člen volební komise ihned po ukončení sčítání hlasů.

Ve všech ostatních procedurálních záležitostech, které se mohou v průběhu voleb vyskytnout, a které nejsou výslovně řešeny tímto volebním řádem, rozhodne valná hromada, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů a veřejným způsobem – aklamací. Stejným způsobem rozhodne valná hromada s definitivní platností o platnosti či neplatnosti hlasovacího lístku, který volební komise označila za neplatný.

II.Volba prezidenta PGAC

Volba prezidenta probíhá odděleně od volby ostatních členů představenstva. Prezident je volen z kandidátů navržených členy PGAC. Není-li dále stanoveno jinak, je ke zvolení do funkce třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů PGAC.

Nezíská-li žádný z více než dvou kandidátů v prvním kole počet hlasů potřebný ke zvolení, postupují do druhého kola volby dva kandidáti, kteří v prvním kole získali největší počet hlasů. Ke zvolení do funkce ve druhém kole volby se již nevyžaduje získání nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů PGAC. Do funkce je ve druhém kole volby zvolen ten kandidát, který získal v tomto kole větší počet hlasů.

Za platný je považován jenom takový hlasovací lístek, na kterém je označen nejvýše jeden z kandidátů navržených členy PGAC.

III. Volba viceprezidenta PGAC

Volba viceprezidenta probíhá samostatně a odděleně od volby prezidenta a ostatních členů představenstva. Viceprezident je volen z kandidátů navržených členy PGAC. Není-li dále stanoveno jinak, je ke zvolení do funkce třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů PGAC.

Nezíská-li žádný z více než dvou kandidátů v prvním kole počet hlasů potřebný ke zvolení, postupují do druhého kola volby dva kandidáti, kteří v prvním kole získali největší počet hlasů. Ke zvolení do funkce ve druhém kole volby se již nevyžaduje získání nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů PGAC. Do funkce je ve druhém kole volby zvolen ten kandidát, který získal v tomto kole větší počet hlasů. Za platný je považován jenom takový hlasovací lístek, na kterém je označen nejvýše jeden z kandidátů navržených členy PGAC.

IV. Volba ostatních členů představenstva

Ostatní členové představenstva jsou voleni z kandidátů navržených členy PGAC na jednotlivé funkce samostatně, dle čl. V. bodu 5. stanov, není-li dále stanoveno jinak, je ke zvolení do funkce třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů PGAC.

Nezíská-li žádný z více než dvou kandidátů na danou funkci v prvním kole počet hlasů potřebný ke zvolení, postupují do druhého kola volby dva kandidáti, kteří v prvním kole získali největší počet hlasů. Ke zvolení do funkce ve druhém kole volby se již nevyžaduje získání nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů PGAC. Do funkce je ve druhém kole volby zvolen ten kandidát, který získal v tomto kole větší počet hlasů.

Za platný je považován jenom takový hlasovací lístek, na kterém je označen nejvýše jeden z kandidátů navržených členy PGAC.

V. Volba čestného prezidenta PGAC

Volba čestného prezidenta probíhá odděleně od volby ostatních funkcionářů. Čestný prezident je volen na návrh představenstva PGAC. Ke zvolení do funkce je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů PGAC.

VI. Volba disciplinární komise

Členové disciplinární komise, jsou voleni tak, že její předseda je volen valnou hromadou z řad kandidujících členů PGAC a následně jsou voleni další čtyři členové disciplinární komise představenstvem z kandidátů (členů PGAC) navržených předsedou disciplinární komise.

Volba předsedy disciplinární komise

Předseda disciplinární komise je volen z řad kandidátů navržených členy PGAC, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů PGAC. Nezíská-li žádný z kandidátů na předsedu disciplinární komise v prvním kole volby počet hlasů potřebných ke zvolení, postupují do druhého kola volby dva kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Ke zvolení do funkce ve druhém kole volby se již nevyžaduje získání nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů PGAC. Do funkce je ve druhém kole volby zvolen ten kandidát, který získal v tomto kole větší počet hlasů.

Volba členů disciplinární komise

Zvolený předseda disciplinární komise navrhne kandidáty (jejich počet je vyšší než čtyři a nižší než deset) na členy disciplinární komise. Z takto navržených kandidátů jsou následně členy představenstva PGAC voleni čtyři členové disciplinární komise. Za platný je považován jenom takový hlasovací lístek, na kterém jsou označeni čtyři kandidáti z kandidátů navržených předsedou disciplinární komise. Za členy komise jsou potom zvoleni čtyři kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů členů představenstva. Při rovnosti hlasů (s výjimkou rovnosti hlasů kandidátů, kteří by se umístili na prvním, druhém nebo třetím místě, do počtu čtyř kandidátů), je volba opakována pouze s kandidáty, jichž se rovnost týká. Zvolen je ten, který obdrží nejvyšší počet hlasů. Pro případnou volbu kandidátů v druhém kole volby se přiměřeně použijí ustanovení pro volbu v kole prvním s tím, že ve druhém kole volby je za platný považován jenom takový hlasovací lístek, na kterém je označeno nejvýše tolik kandidátů, kolik členů disciplinární komise je ve druhém kole voleno.

 

STANOVY k stažení ZDE

X