Hard card

Stálé podmínky soutěží a místní pravidla platná od roku 2021

 

 1.     Tresty

Není-li uvedeno jinak, je trestem za porušení místního pravidla všeobecný trest. Některá místní pravidla používají alternativní stupnici trestů, která je definována takto:

První případ: ústní varování rozhodčího včetně upozornění na další sankce

Druhý případ: jedna trestná rána

Třetí případ: všeobecný trest (ztráta jamky / dvě trestné rány)

Čtvrtý případ: diskvalifikace

V případě porušení místního pravidla mezi jamkami se trest vztahuje na následující jamku.

2.    Kodex chování

Od všech hráčů se očekává, že budou za všech okolností dodržovat Pravidla golfu i provozní řád hřiště, dbát zásad bezpečnosti s ohledem na všechny osoby na hřišti, brát ohledy na ostatní hráče, hrát ve svižném tempu a pečovat o hřiště. Trest za porušení kodexu chování: Viz stupnice alternativních trestů v odstavci 1. Zároveň bude hráč dle Kodexu chování platném od roku 2017, který je zveřejněn na webu PGA of Czech Republic. V případě závažného porušení těchto zásad může Soutěžní výbor hráče diskvalifikovat bez ohledu na to, zda hráči byl již v tomto ohledu udělen nějaký trest či nikoli.

3.    Vymezení holí a míčů (Pravidlo 4.1a a 4.2a)

a)Hráč nesmí zahrát ránu drajvrem s hlavou hole, určené modelem a úhlem náklonu úderové plochy, která není uvedena na aktuálním „Seznamu vyhovujících hlav drajvrů“ (List of Conforming Driver Heads) vydávaném R&A.

Výjimka: Drajvry s hlavou hole vyrobenou před rokem 1999 mají výjimku z tohoto místního pravidla.

Poznámka: Toto místní pravidlo platí pouze pro všechna individuální mistrovství republiky, Extraligu a finálové fáze soutěží družstev mládeže.

b) Hráč nesmí zahrát ránu míčem, který není uveden na aktuálním „Seznamu vyhovujících míčů“ (List of Conforming Golf Balls) vydávaném R&A.

Trest za porušení místního pravidla: Diskvalifikace

Poznámka: Uvedené seznamy jsou průběžně aktualizovány a lze je nalézt na RandA.org.

4.   Cvičení na hřišti (Pravidlo 5.2b)

Během soutěže hráč nesmí před kolem ani mezi koly cvičit kdekoli na hřišti vyjma k tomu určených cvičných ploch.

Trest za porušení místního pravidla: Viz trest u Pravidla 5.2b.

 5.    Čas startu (Pravidlo 5.3)

Po uzávěrce přihlášek do soutěže jednotlivců na serveru ČGF Soutěžní výbor nejpozději do 19,00 hod. téhož dne provede aktualizaci seznamu přijatých hráčů a současně zveřejní úplný́ seznam a pořadí náhradníků ve všech vypsaných kategoriích. V seznamu náhradníků budou uvedeny potřebné kontakty a způsob, jakým náhradníci mohou potvrdit svůj zájem hrát, pokud se do konání soutěže uvolní místo. Oficiální startovní listina bude vyvěšena na serveru ČGF, popř. i v místě konání soutěže nejpozději v 19,00 hod. dva dny před zahájením soutěže.

6.    Tempo hry (Pravidlo 5.6b)

Soutěžní výbor určí a vyvěsí časový plán nebo časový limit na oficiální výsledkové tabuli. První skupina startovního bloku je ve zpoždění, jestliže je ve zpoždění oproti svému časovému plánu, a každá další skupina je ve zpoždění, jestliže její časová ztráta oproti předchozí skupině je větší než jeden startovní interval. Jestliže je skupina ve zpoždění, může být hráčům v dané skupině individuálně měřen čas na provedení rány. V takovém případě bude hráč považován za hráče se zpožděním, jestliže překročí 40 sekund od počátku měření, resp. 50 sekund, pokud jde o ránu do grýnu (včetně odpalu na jamce s parem 3), čip nebo pat a zároveň se jedná o „první ránu ve skupině“. Měření hráčů ve skupině skončí, jakmile skupina dožene své zpoždění. Čas na odehrání rány může být hráčům navíc měřen kdykoli, a to i když jejich skupina není ve zpoždění. V takovém případě bude hráč považován za hráče se zpožděním, jestliže překročí 80 sekund od počátku měření. Jakékoli zjištěné zpoždění hráče se v rámci daného kola nadále započítává, a to i když jeho skupina dožene případné zpoždění.

Trest za porušení místního pravidla: Viz stupnice alternativních trestů v odstavci 1.

Poznámky:

 1. Hráč nemusí být upozorněn na to, že je měřen.
 2. Měření započne v okamžiku, kdy rozhodčí usoudí, že hráči, který́ je na řadě, nic nebrání v zahrání rány.
 3. V určitých případech mohou být měřeni pouze někteří hráči ve skupině.
 4. Za výjimečných okolností rozhodčí může poskytnout výjimku z tohoto místního pravidla.

7.    Signály při zastavení hry (Pravidlo 5.7)

Signály používané Soutěžním výborem k zastavení a obnovení hry:

Okamžité zastavení hry: Jeden dlouhý́ zvukový́ signál.

Zastavení hry: Tři po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.

Obnovení hry: Dva po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.

Poznámky:

 1. Hráč může sám přerušit hru, pokud se obává nebezpečí blesku.
 2. Jestliže hra byla přerušena z důvodu nebezpečné situace, znamená to zároveň okamžité uzavření veškerých cvičných ploch, a to až do odvolání Soutěžním výborem.

8.    Doprava (Pravidlo 4.3a)

Hráč ani jeho nosič nesmí během kola využít žádný́ způsob motorizované dopravy kromě případů schválených Soutěžním výborem. Hráč, který́ postupuje s trestem ztráty rány a vzdálenosti, může po dobu tohoto postupu využít motorizovanou dopravu.

Trest za porušení místního pravidla: Hráč obdrží všeobecný́ trest za každou jamku, na které porušil toto místní pravidlo. V případě porušení místního pravidla mezi jamkami se trest vztahuje na následující jamku.

9.   Odevzdání výsledkového lístku (Pravidlo 3.3b)

Výsledkový́ lístek je považován za odevzdaný́, jakmile hráč opustí oblast určenou k jeho odevzdání (Scoring Zone/Recording Area).

10.   Rozhodování při rovnosti

Způsob rozhodnutí při rovnosti určují podmínky té které soutěže. Není-li uvedeno jinak, o vítězství v individuální kategorii se hraje rozehrávka systémem náhlé smrti na jamkách určených Soutěžním výborem, pořadí na dalších místech se určí porovnáním výsledkových lístků podle lepších posledních 18, 9, 6, 3 a 1 jamky, případně losem.

11.   Výsledky zápasu nebo soutěže

Výsledek zápasu ve hře na jamky se stává konečným v okamžiku, kdy je výsledkový lístek odevzdán odpovědnému zástupci Soutěžního výboru. Kategorie soutěže ve hře na rány jednotlivců je ukončená oficiálním vyhlášením výsledků dané kategorie.

12.   Mimo hřiště

 1. Jestliže je hranice hřiště vyznačena bílými kolíky nebo plotem (šikmé podpěry se neberou v úvahu), pak je určena spojnicí vnitřních bodů sousedních kolíků nebo sloupků plotu v úrovni země. Míč je mimo hřiště, jestliže leží celý za touto spojnicí.
 2. Jestliže je hranice hřiště vyznačena bílou čárou, pak čára sama je mimo hřiště. Míč je mimo hřiště, pokud leží celý na čáře nebo za ní.
 3. Jestliže je hranice hřiště dána cestou, zdí, budovou nebo podobným objektem bez dalšího označení, pak je určena vnitřní hranou (ze strany hřiště) takového objektu v úrovni země. Jestliže míč překoná cestu nebo zeď, která určuje hranici hřiště, a zastaví se za ní, je mimo hřiště, a to i kdyby ležel na jiné části hřiště.

13.    Trestné oblasti

a)Jestliže je známo nebo prakticky jisto, že míč je v červené trestné oblasti, pro kterou Soutěžní výbor povolil úlevu na protilehlém okraji trestné oblasti, hráč může postupovat podle Pravidla 17.1d, nebo může jako doplňkovou možnost s jednou trestnou ranou spustit míč v oblasti úlevy na opačné straně dané trestné oblasti:

Referenční bod: Odhadnutý bod na protilehlém okraji dané trestné oblasti, který je ve stejné vzdálenosti od jamky jako bod, kde míč naposledy překročil okraj dané trestné oblasti.

Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Dvě délky hole, avšak s těmito omezeními:

Omezení ohledně umístění oblasti úlevy:

 • Nesmí být blíže jamce než referenční bod, a
 • Může být v kterékoli oblasti hřiště vyjma danou trestnou oblast, ale
 • Jestliže se do vzdálenosti dvou délek hole od referenčního bodu nachází více oblastí hřiště, musí se míč zastavit v rámci oblasti úlevy v té samé oblasti hřiště, které se při spuštění v oblasti úlevy poprvé dotkl.

b)Jestliže trestná oblast bezprostředně navazuje na území mimo hřiště, pak okraj trestné oblasti zároveň určuje hranici hřiště.

c)Jestliže je známo nebo prakticky jisto, že míč je v červené trestné oblasti, přičemž naposledy překročil její okraj v místě, kde okraj trestné oblasti zároveň určuje hranici hřiště, hráč může využít výše uvedené místní pravidlo.

d)Jestliže je pro danou trestnou oblast definována dropovací zóna a je známo nebo prakticky jisto, že míč je v dané trestné oblasti, hráč může postupovat podle Pravidla 17.1d, nebo může jako doplňkovou možnost s jednou trestnou ranou spustit míč v dané dropovací zóně.

14.  Půda v opravě

 1. Všechny plochy ohraničené bílou čárou nebo vymezené modrými kolíky. Pokud je použito obojí značení, pak kolíky plochu označují a čáry vymezují její okraje.
 2. Všechny plochy na hřišti označené nápisem GUR.
 3. Travní drny kryjící kabely nebo výkopy pro ně.
 4. Spáry mezi travními drny a praskliny v zemi v poli jsou půda v opravě. Jestliže hráčův míč v poli leží v takové spáře nebo prasklině nebo se jí dotýká, nebo když hráči taková spára nebo prasklina překáží v jeho zamýšleném švihu, pak hráč může využít úlevu podle Pravidla 16.1b. Avšak k překážení nedochází, jestliže taková spára překáží hráči pouze v postoji. Všechny spáry nebo praskliny v rámci jedné souvislé oblasti jsou s ohledem na využití úlevy považovány za jednu. To znamená, že když po spuštění míče dochází k překážení jakékoli spáry nebo praskliny, hráč musí postupovat podle Pravidla 14.3c(2), i když se míč nachází do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího bodu úplné úlevy.
 5. Díry po odstranění pohyblivých závad v poli.
 6. Francouzské drenáže (kamením nebo štěrkem vyplněné drenážní rýhy).
 7. Erozní poškození bankrů způsobené tekoucí vodou (splachy).
 8. Jakákoli poškozená oblast, kterou za takovou prohlásí rozhodčí.
 9. Hráč má nárok na úlevu v poloze míče či prostoru švihu od jakékoli namalované vzdálenostní značky v poli.

15.  Díry po zvířeti

Pravidlo 16.1 je upraveno takto: Nejedná se o překážení, když díra po zvířeti překáží hráči pouze v postoji.

16.   Nepohyblivé závady

 1. Bílou čárou označené plochy přiléhající k jakékoliv nepohyblivé závadě jsou považovány za součást této závady.
 2. Okrasné záhony a podobné dekorativní plochy ohraničené závadou jsou považovány za součást této závady.
 3. Ochranné kryty a plastikové rampy chránící kabely jsou nepohyblivé závady.
 4. Odvodňovací příkopy vedoucí podél cest a vyložené umělým materiálem jsou nepohyblivé závady a považují se za součást dané cesty. Hráč může v poli využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1b.

17.   Volné přírodní předměty

Pokud není uvedeno jinak, mulčovací kůra kdekoli na hřišti nenabízí žádnou zvláštní možnost úlevy. Jednotlivé kousky mulčovací kůry jsou volné přírodní předměty.

18.    Nedílné součásti

 1. Dráty, kabely, pletivo, izolace či jiné předměty bezprostředně připevněné a přiléhající ke stromům či jiným trvalým objektům na hřišti.
 2. Opěrné zdi a kůly, které se nacházejí v trestné oblasti.
 3. Vložky v bankrech (např. geotextilie), jestliže jsou v běžně zamýšlené poloze (tj. na dně bankru, bez odchlípení).

19.    Trvalé i dočasné visuté vedení

Jestliže míč zasáhne drát nebo kabel výškového elektrického nebo jiného vedení, rána se musí zrušit a beztrestně opakovat (viz Pravidlo 14.6). Ostatní části vedení se považují za nepohyblivé závady.
Výjimka: Pokud míč zasáhne takovou část vedení, která vede ze země, rána se nesmí opakovat.

20.    Dočasně nepohyblivé závady (DNZ)

Status jednotlivých závad určuje Soutěžní výbor dané soutěže. Typickými DNZ jsou reklamní tabule v okolí odpališť, televizní věže, tribuny pro diváky nebo výsledkové panely. Jestliže Soutěžní výbor označí některé závady za dočasně nepohyblivé závady, pak platí vzorové místní pravidlo F-23. Poznámka: Jestliže hráč využívá úlevu od DNZ, pro kterou jsou zřízeny dropovací zóny, může jako další možnost beztrestně spustit míč v nejbližší dropovací zóně.

21.    Dropovací zóny

Jestliže hráč pro spuštění míče využije dropovací zónu, pak daná dropovací zóna je jeho oblastí úlevy a pro spuštění platí Pravidlo 14.3 v plném rozsahu (míč musí být spuštěn uvnitř dropovací zóny a musí se v ní také zastavit). Jestliže je dropovací zóna určena čárou na zemi, sama čára se nachází uvnitř dropovací zóny.

X