Informace o výběrovém řízení na pozici Manažer vzdělávání spolku Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s.

1.    Zadavatel:

spolek Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s. (dále také jen jako „PGA Česká republika“)

IČ: 649 33 814

se sídlem: U Golfu 565, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy

kontaktní osoba: Víťa Štrouf, email: vita.strouf@pga.cz

KE STAŽENÍ – výběrové řízení na manažera vzdělávání 

2.    Předmět výběrového řízení:

Předmětem zakázky je zajištění vhodné osoby na pozici manažera vzdělávání v rámci vzdělávacího programu PGA Česká republika.

Náplň práce manažera vzdělávání:

2.1.  Vzdělávání PGA Česká republika

 • zajištění chodu vzdělávacího programu PGA – denní agenda
 • tvorba rozvrhu
 • komunikace se studenty
 • tvorba rozpočtů – roční, jednotlivé akce
 • zajištění prostor a pomůcek
 • komunikace s lektory
 • zajištění ročníkových a závěrečných zkoušek
 • správa E-learningu
 • psaní článků a aktualit na téma vzdělávání, včetně podkladů na sociální sítě
 • úprava koncepce a náplně předmětů v souladu s EELS
 • scelení materiálů lektorů do jednotného formátu
 • tvorba vzdělávacích materiálů PGA – editace a formátování
 • komunikace s FTVS – Trenérská škola
 • smlouvy s lektory
 • složení lektorského sboru
 • svolává a vede schůze Metodické komise a lektorů
 • správa účtu vzdělávání včetně evidence a provádění finančních transakcí

2.2.  Rozšiřující semináře

 • zajištění PR semináře a jeho propagaci
 • zajištění plného servisu pro lektory (letenka, ubytování, odvoz)
 • zajištění prostor a občerstvení
 • tvorba rozpočtu a evidence přihlášených
 • zajištění diplomů
 • zajištění přihlášek
 • výběr kurzovného a souvisejících faktur

2.3.  Aktualizace klasifikace a činnosti členů PGA Česká republika

 • pravidelná aktualizace klasifikace členů dle kariérního růstu
 • kontrola činnosti jednotlivých členů

2.4.  Komunikace s jinými subjekty)

 • komunikace s Českou golfovou federací na poli vzdělávání
 • komunikace s Evropskou profesionální golfovou asociací v otázce vzdělávání

2.5.  EELS

 • provozní zabezpečení EELS summary
 • editace a kompletování materiálů pro vzdělávací komisi PGAE

2.6.  Akreditace vzdělávacího procesu PGA Česká republika (Legislativní změny/Dotace na vzdělávání

 • dokončení procesu akreditace
 • legislativní změny spojené s výkonem povolání / ztrátou členství PGA
 • zajištění dotačního titulu na vzdělávací proces PGA

2.7.  Externí činnost

 • zajištění služeb pro externí subjekty (kurz cvičitelů…) tzv. na klíč

2.8.  Povinnosti

 • zpracovat rozpočet hospodaření na kalendářní rok nejpozději do 31. 1. daného kalendářního roku
 • kvartálně zpracovat zprávu o činnosti vzdělávání a předložit ji představenstvu PGA Česká republika
 • předložit vyúčtování hospodaření za kalendářní rok v rámci vzdělávání vždy do 15. 1. následujícího kalendářního roku

2.9.  Účast na akcích

 • Účast na akcích PGA of Czech Republic po domluvě s Výborem PGA

2.10.    Doplňující informace k dodávce služeb vzdělávání pedagogů

Vzdělávací systém je PGA Česká republika je plně uznán Evropskou profesionální golfovou asociací a splňuje legislativu České republiky pro získání vázané živnosti „poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu“.

Vzdělávací systém PGAC je určen zejména na přípravu k povolání, při němž se využívají soudobé poznatky a metody z oblasti výuky a koučování golfu, stejně jako z dalších oblastí golfového průmyslu. Studium je zaměřeno na získání teoretických znalostí a praktických dovedností založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, a na zvládnutí jejich aplikace v praxi. Standartní doba studia je tři roky a nejvýše pět let. Studium se řádně ukončuje závěrečnou zkouškou,

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

 

3.    Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek

3.1.  Místo podání nabídek

Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou nebo mailem na vita.strouf@pga.cz tak, aby byl dodržen nejzazší termín odevzdání (za podání nabídky se považuje její doručení zadavateli nikoli její odeslání).

3.2.  Čas podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná dnem zveřejnění a končí dnem 30.6.2018, příjem nabídek bude ukončen ve 24 hodin.

Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výsledek výběrového řízení bude znám do 15.8.2018. Předpokládaný nástup 1.9.2018

4.    Požadavky na uchazeče

Schopnost osobně zajistit shora uvedené činnosti manažera vzdělání, časová flexibilita.

5.    Platební podmínky a podmínky spolupráce

Odměna: dohodou – oproti vystavenému daňovému dokladu

Odpovědné osoby: Prezident PGA Česká republika, Viceprezident PGA Česká republika, Ředitel vzdělávání

Finanční dispozice: dispoziční právo k účtu vzdělávání, držitel platební karty od účtu vzdělávání

Forma komunikace: prostřednictví emailové pošty

6.    Způsob hodnocení obdržených nabídek

50 % sebeprezentace

50 % kvalifikační způsobilost dle bodu 2

7.    Další podmínky

Dotazy mohou být podány výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu na adresu vita.strouf@pga.cz Na dotazy bude odpovězeno prostřednictvím e-mailu, na adresu, ze které byl email odeslán, a to ve lhůtě 48 hodin.

Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení.

Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu.

Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Zadavatel má právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení. Změny budou zaslány všem uchazečům.

Zadavatel má právo ověřovat údaje uváděné v nabídkách.

Účastníkům výběrového řízení nevzniká žádný nárok na úhradu nákladu spojených s účastí ve výběrovém řízení.