Informace o výběrovém řízení na pozici Asistent/asistentka prezidenta spolku Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s.

Informace o výběrovém řízení na pozici Asistent/asistentka prezidenta spolku Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s.

 

1.    Zadavatel:

Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s. (dále také jen jako „PGA Česká republika“)

IČ: 649 33 814
se sídlem: U Golfu 565, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy
kontaktní osoba: Roman Svoboda, email: roman.svoboda@pga.cz

 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent/asistentka prezidenta spolku PGA Česká republika

2.    Předmět výběrového řízení:

Předmětem zakázky je zajištění vhodné osoby na pozici asistent/asistentka prezidenta spolku PGA Česká republika.

 

Náplň práce asistenta/asistentky prezidenta spolku:

  • plnění úkolů zadávaných prezidentem spolku, případně úkolů zadávaných ostatními členy výboru spolku
  • účast na schůzích výboru PGA Česká republika, na valných hromadách PGA Česká republika a na dalších akcích spolku dle dohody

 

3.    Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek

3.1. Místo podání nabídek

Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou nebo mailem na roman.svoboda@pga.cz tak, aby byl dodržen nejzazší termín odevzdání (za podání nabídky se považuje její doručení zadavateli nikoli její odeslání).

 

3.2. Čas podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná dnem zveřejnění a končí dnem 10. 11. 2018, příjem nabídek bude ukončen ve 24 hodin.

Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výsledek výběrového řízení bude znám do 30. 11. 2018. Předpokládaný nástup 1. 12. 2018

 

4.    Požadavky na uchazeče

Schopnost osobně zajistit shora uvedené činnosti asistenta/asistentky prezidenta spolku, časová flexibilita, znalost golfového prostředí, znalost anglického jazyka, řidičský průkaz typu B, vlastní počítač.

 

5.    Platební podmínky a podmínky spolupráce

Odměna: dohodou – dle nabídky uchazeče
Časové potřeby: 40 hod./měsíčně
Místo výkonu: Praha, Mladá Boleslav, popř. dle dohody dálkově

 

6.    Způsob hodnocení obdržených nabídek

Rozhodnutí výboru PGA Česká republika
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.

7.    Další podmínky

Dotazy mohou být podány výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu na adresu roman.svoboda@pga.cz. Na dotazy bude odpovězeno prostřednictvím e-mailu, na adresu, ze které byl email odeslán, a to ve lhůtě 48 hodin.
Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení.
Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu.
Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
Zadavatel má právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení. Změny budou zaslány všem uchazečům.
Zadavatel má právo ověřovat údaje uváděné v nabídkách.
Účastníkům výběrového řízení nevzniká žádný nárok na úhradu nákladu spojených s účastí ve výběrovém řízení.

 

V Praze dne 29.10.2018

 

Roman Svoboda
prezident spolku

 

PDF se zněním výběrového řízení