Informace o podpoře státu podnikatelům

Vážené členky, vážení členové PGAC,

Jménem PGAC  si Vám dovoluji zaslat informace o podpoře státu podnikatelům zasaženým opatřeními souvisejícími s onemocněním COVID-19 k 23.3. 2020.

Nefinanční a finanční podpora 

Ošetřovné pro OSVČ

Pro osoby samostatně výdělečně činné , které v současnoti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek, Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 14 000 Kč za měsíc, všem živnosníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.

Více zde:

Usnesení vlády: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAVVCA

https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru#Ošetřovné

Daň z příjmu fyzických osob a právnických osob

Termín: plošné prominutí pokuty a úroků z prodlení do 1. června 2020

Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

Více zde:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

Sociální a zdravotní pojištění

 Faktické prominutí poloviny pojistného na sociální zabezpečení za letošní rok. Drobní podnikatelé nebudou muset 6 měsíců od března do srpna 2020 vůbec platit zálohy na pojistné, přitom není nutné o cokoliv individuálně žádat. Nepůjde, ale jen o odsunutí plateb v čase. Až si příští rok spočítají vyměřovací základ a pojistné za celý rok 2020, budou si moci na jeho úhradu započítat nejenom ty fakticky zaplacené zálohy, ale i částku ve výši i šesti minimálních záloh odpovídajících březnu až srpnu. To pro mnohé OSVČ, které platí právě jen minimální pojistné, bude znamenat polovinu jejich roční povinnosti.

Podle sdělení členů vlády se totéž bude vztahovat i na placení záloh na zdravotní pojištění. Na druhé straně není znám osud návrhu ministerstva zdravotnictví na sladění termínu podávání přehledu o příjmech a výdajích pro pojišťovny s již odloženým termínem podání přiznání k dani z příjmů. Takové sladění (aby se přehled nemusel podávat v květnu, když se může přiznání podávat až v červenci) by bylo vhodné i pro podávání přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení.

Vice zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/koronavirus-a-osvc-dotazy-a-odpovedi

Odsun EET

Vláda přichází s návrhem oficiálně odložit závěrečnou vlnu EET. Ministryně financí původně takový návrh zcela odmítala, posléze připustila, že bude instruovat kontrolní orgány, aby byly shovívavé a fakticky nekonaly, nakonec vláda odklad zaštítí zákonnou cestou. V praxi – s ohledem na zatím neznámý konec nouzového stavu, od něhož se počítá tříměsíční lhůta odkladu – to vypadá na nejméně dvouměsíční odklad EET pro závěrečnou vlnu, která by podle doposud platného ustanovení zákona měla odstartovat 1. května.

Ministryně financí po jednání vlády avizovala, že co nejdříve rozšíří daňový liberační balíček vyhlášený minulý týden o další prominutí (významné by bylo zejména plošné prominutí červnové zálohy na daň z příjmů)

Vice zde

usnesení vlády:https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMD3S

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/posledni-vlna-eet-se-fakticky-odklada-37897

Kontrolní hlášení

Bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000Kč vzniklá od 1.3. do 31.7. 2020. Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodu souvisejících s koronavirem.

Více zde

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

Správní poplatky

Plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do 31.července.

Více zde:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

Nárok na podporu v nezaměstnanosti a osvobození od všech zákonných pojištění.

Musíte mít „v rozhodném období“ pokrytou stanovenou dobu důchodového pojištění svou předchozí výdělečnou činností. Ta se počítá se z posledního vyměřovacího základu pro pojistné přepočteného na jeden kalendářní měsíc.

Pro podrobnosti kontaktujte svůj příslušný úřad práce.

Více zde:

https://www.mpsv.cz/-/evidence-uchazecu-o-zamestnani-a-podpora-v-nezamestnanosti

Přerušení živnosti

Abyste nemuseli platit zálohy na pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Je zdarma.

Přerušení živnosti oznamte příslušnému živnostenskému úřadu. Samotné přerušení pak nastává dnem doručení tohoto oznámení úřadu, avšak je možné v oznámení uvést den pozdější.

Dále ještě pošlete oznámení na: – okresní správu sociálního zabezpečení – obecný postup (do 8 dnů) – vaši zdravotní pojišťovnu – postup u VZP – příslušný finanční úřad (do 15 dnů)

Přerušit živnost můžete na libovolnou dobu, není to ale možné zpětně. Správní poplatky se u žádosti neplatí.

Doba, po kterou přerušíte živnost, se vám nezapočítává do důchodového pojištění.

Následně doporučujeme zažádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce. Jakmile vás úřad práce do této evidence zařadí, důrazně doporučujeme toto opět oznámit zdravotní pojišťovně.

Více zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/koronavirus-a-osvc-dotazy-a-odpovedi

Pro vice informací ohledně OSVČ a COVID – 19 můžete kontaktovat :

telefonní linku 1212