Podmínky pro přijímání nových členů v roce 2017

Kategorie – Učeň / Apprentice

HCP kritérium:

Žadatel musí v roce, ve kterém žádá o přijetí, odehrát minimálně 5 turnajů a při nich minimálně 3x zahrát výsledek, který při přepočtu na stablefordové body znamená v daných podmínkách konkrétního turnaje potvrzení HCP pro vstup do PGAC v kategorii Učeň / Apprentice.
Výše HCP je určena pro muže i ženy 6,4

Minimální vzdělání:
Je požadován doklad o ukončeném dvanáctiletém vzdělání (elektronická podoba – sken, pdf)

Souhlas ČGF:
U všech žadatelů je povinný souhlas ČGF s přestupem k profesionálům (elektronická podoba – pdf)

Potvrzení klubu:
Je vyžadována smlouva, smlouva o smlouvě budoucí nebo pouze prohlášení podepsané vždy osobou s patřičnými kompetencemi (manager, prezident, majitel)

Věkové omezení:
Minimálně dovršených 18 let

Člen ČGF či jiné mezinárodně uznávané golfové organizace minimálně 6 let

Zahraniční žadatel (nemá českou národnost)

Primární otázkou je znalost jazyka, eventuálně potvrzení o znalosti jazyka.

Žadatel musí prokázat dostatečnou schopnost výuky v českém jazyce při prezentaci výukové hodiny – trvalou výjimku mají občané slovenské národnosti.
O jeho přijetí rozhoduje představenstvo PGAC. Týká se ho potvrzení o úspěšně ukončeném dvanáctiletém studiu, musí dodat potvrzení o výši HCP k určenému datu od své národní handicapové autority a souhlas národní asociace. Týká se ho potvrzení klubu v plném rozsahu včetně klubů zahraničních, pro které bude vzděláván.

Procedura vstupu členů do kategorie – Učeň / Apprentice

 • Přihlášky žadatelů shromažďuje generální sekretář – pga@pga.cz
 • Generální sekretář zodpovídá za to, že předloženy ke schválení budou jen takové přihlášky, které obsahují všechny požadované náležitosti
 • Uzávěrka přihlášek je koncem kalendářního roku – 31. 12.
 • Představenstvo PGAC posoudí žádosti o přijetí na schůzi nebo prostřednictvím mailové či telefonické komunikace.
 • Pokud žadatel splňuje kritéria a představenstvu PGAC není známo nic, co by bylo překážkou v přijetí, pak se žadatel stává členem PGAC od 1. 1. následujícího kalendářního roku
 • Žadatel se musí povinně dostavit na první následující valnou hromadu, kde proběhne slavnostní přivítání a setkání s členy představenstva PGAC a také představení členské základně

Finanční podmínky pro nově vstupující v kategorii Učeň / Apprentice

 Nově vstupující člen v kategorii Učeň / Apprentice musí uhradit jednorázový vstupní členský příspěvek ve výši 5.000,- Kč – do termínu Valné hromady PGAC

 • Nově vstupující člen v kategorii Učeň / Apprentice musí každoročně uhradit roční členský příspěvek ve výši 8.500,- Kč – v 1. roce do termínu Valné hromady PGAC, následně do termínu 31. 3.
 • Nově vstupující člen v kategorii Učeň / Apprentice musí uhradit školné ve výši 20.000,- Kč za každý rok svého studia – v 1. roce do termínu Valné hromady PGAC, následně do termínu 31. 3.

Kategorie Turnajový profesionál / Tour Professional

Žadatel musí mít českou národnost.

HCP kritérium:
Žadatel musí ve dvanácti kalendářních měsících před datem, ve kterém žádá o přijetí, odehrát minimálně 5 turnajů a při nich minimálně 3x zahrát na výsledek, který při přepočtu na stablefordové body znamená v daných podmínkách konkrétního turnaje potvrzení HCP pro vstup do PGAC v kategorii – Turnajový profesionál/ Tour Professional.
Výše HCP je určena pro muže +0,5 a pro ženy 0,4

Souhlas ČGF:

U všech žadatelů je povinný souhlas ČGF s přestupem k profesionálům (elektronická podoba – pdf)

Věkové omezení:
Minimálně dovršených 18 let, výjimku mohou dostat úspěšní kvalifikanti z Q-School, kteří byli přijati po kvalifikaci na profesionální túru na základě výjimky, kterou jim taková túra udělila, pak věkový limit může být snížen až na 16 let.

Členem PGAC v kategorii Turnajový profesionál / Tour Professional se může stát ihned amatérský hráč, který uspěje minimálně v první fázi Q-School. Platí pro něj povinnost dodat souhlas ČGF a odstavec definující věkové omezení.

Turnajový profesionál / Tour Professional musí:

 • být zařazen v jedné z uvedených kategorií (TP1, TP2, TP3)
 • předkládat STK PGAC nejpozději do 1. 3. každého roku turnajový kalendář
 • zúčastnit se 1x za 3 roky semináře zaměřeného na pravidla golfu

Procedura vstupu členů do kategorie Turnajový profesionál / Tour Professional

 • Přihlášky žadatelů shromažďuje generální sekretář – pga@pga.cz
 • Generální sekretář zodpovídá za to, že předloženy ke schválení budou jen takové přihlášky, které obsahují všechny požadované náležitosti
 • Přihlášku je možné podat kdykoliv v průběhu roku
 • Představenstvo PGAC se vyjadřuje k přihlášce jmenovitě
 • Pokud žadatel splňuje kritéria a představenstvu PGAC není známo nic, co by bylo překážkou v přijetí, pak se žadatel stává členem PGAC od prvního dne následujícího měsíce
 • Žadatel se musí povinně dostavit na první následující valnou hromadu, kde proběhne slavnostní přivítání a setkání s členy představenstva PGAC a také představení členské základně

Kategorie Turnajový profesionál / Tour Professional

 • TP1: European Tour, European Senior Tour, Ladies European Tour, PGA Tour, LPGA Tour (nebo jiné ekvivalenty)
  • Do této kategorie patří hráči, kteří jsou v daném roce držiteli hracích karet (omezených nebo neomezených) v některé z výše uvedených sérií. Pokud hráč ztratí hrací kartu (omezenou nebo neomezenou) dané série, je zařazen v kategorii TP1 ještě v následujícím roce.
 • TP2: European Challenge Tour, Ladies European Tour Access Series, Nationwide Tour, Futures Tour (nebo jiné ekvivalenty)
  • Do této kategorie patří hráči, kteří jsou v daném roce držiteli hracích karet (omezených nebo neomezených) v některé z výše uvedených sérií. Pokud hráč ztratí hrací kartu (omezenou nebo neomezenou) dané série, je zařazen v kategorii TP2 ještě v následujícím roce.
 • TP3: Ostatní profesionální turnajové série
  • Do této kategorie patří hráči, kteří se pravidelně účastní turnajů spadajících do některé z nižších turnajových sérií, včetně turnajů, které pořádá, nebo zaštiťuje PGA of Czech Republic, než které jsou uvedeny v kvalifikaci TP1 a TP2 (včetně jejich ekvivalentů). Každý hráč této kategorie musí každý rok dokončit alespoň 10 soutěžních kol v profesionálních turnajích, které spadají do této kategorie. Pokud hráč v jednom roce nedokončí alespoň 10 soutěžních kol na profesionálních turnajích, které spadají do této kategorie, je zařazen do této kategorie ještě v následujícím roce.

Poznámka:
Hráči, který nesplňuje podmínky alespoň jedné z kategorií TP1, TP2 nebo TP3 více než jeden rok, bude ukončeno členství v PGAC, pokud nevstoupí do vzdělávacího programu PGAC, tzn., nepřestoupí do kategorie Učeň / Apprentice. V případě přestupu hráče (člena PGAC kategorie TP1, TP2 nebo TP3) mezi vyučující profesionály do kategorie Učeň / Apprentice, může výbor PGAC rozhodnout o zkrácení času vzdělávání. Žádost o zkrácení času vzdělávání může podat přestupující hráč, pokud je jako hráč řádným členem PGAC alespoň 5 let. Hráči přestupující do kategorie Učeň / Apprentice musí doložit doklad o ukončeném dvanáctiletém vzdělání a potvrzení klubu.

Finanční podmínky pro nově vstupující v kategorii Turnajový profesionál / Tour Professional

 • Nově vstupující člen v kategorii Turnajový profesionál / Tour Professional musí uhradit jednorázový vstupní členský příspěvek ve výši 5.000,- Kč – v 1. roce do prvního dne stávajícího měsíce, kdy je zařazen do této kategorie
 • Nově vstupující člen v kategorii Turnajový profesionál / Tour Professional musí každoročně uhradit roční členský příspěvek ve výši 8.500,- Kč – v 1. roce do prvního dne stávajícího měsíce, kdy je zařazen do této kategorie, následně do termínu 31. 3.

 

X