Stanovy
ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV PGA OF CZECH REPUBLIC

Valná hromada Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR rozhodla dne 13. 1. 2018 změně stanov PGAC a o přijetí nového úplného znění stanov, jež v celém rozsahu nahrazuje stanovy PGAC ze dne 6. 1. 1991, ve znění schváleném valnou hromadou PGAC dne 29. 1. 2017.

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR je organizace sdružující profesionální hráče golfu a učitele golfu.
 2. Profesionální golfová asociace je organizace řídící se vlastními stanovami a svou činnost vykonává v souladu s pravidly Evropské profesionální golfové asociace.

Článek II.
Název a sídlo

 1. Název: Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR (zkratka PGAC)
 2. Sídlo: Praha

Článek III.
Cíle činnosti

 1. PGAC je golfovou organizací sdružující hráče, kteří se účastní profesionálních golfových turnajů nebo se na takovou činnost připravují, sdružuje učitele golfu, kteří působí jako učitelé golfu v českých nebo zahraničních klubech nebo se na takovou činnost připravují.
 2. PGAC zajišťuje zvyšování úrovně hráčů a učitelů v oblasti metodiky vyučování golfu. Kontroluje úroveň hráčské výkonnosti a vyučovacího procesu svých členů. Současně opravňuje členy zúčastňovat se profesionálních turnajů a vyučovat golf, a to jak profesionály, tak amatéry všech věkových kategorií včetně mládeže. Pro tuto činnost je členům vydáváno oprávnění platné a uznávané v celém světě.
 3. PGAC bude v souladu s metodikou Evropské profesionální golfové asociace prosazovat jednotnou výuku golfu v ČR.

 

Článek IV.
Členství v PGAC

 1. Člen PGAC
  a) Členem PGAC se může stát každý, kdo dosáhl příslušné věkové hranice, splňuje podmínky pro přijetí, stanovené představenstvem PGAC, a o jehož přijetí je kladně rozhodnuto představenstvem PGAC.
  b) V případě zrušení členství může být uchazeč opětovně přijat až po uplynutí tří let od zrušení členství.
  c) Počet členů PGAC se řídí v souladu s doporučením Evropské golfové asociace především poptávkou.
 2. Partner PGAC
  Partnerem PGA se může stát osoba vykonávající činnost prospěšnou PGAC. Partner PGAC je volen na dobu určitou jednoho roku. Partner PGAC je oprávněn využívat práv člena PGAC s výjimkou práva hlasovat na valné hromadě. Je však oprávněn se valné hromady účastnit, není povinen platit čestné příspěvky.
 3. Vznik členství
  Přijetí člena, čestného člena a partnera PGAC schvaluje a o přijetí rozhoduje představenstvo, přičemž k rozhodnutí o přijetí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Hlasování je veřejné.
 4. Zánik a zrušení členství
  – dobrovolné vystoupení člena
  – porušení disciplinárního řádu
  – nesplnění podmínek zkušebního řádu v rámci vzdělávacího programu PGAC
  – nesplnění povinnosti člena PGAC, zejména neplacení členských příspěvků
  – úmrtím
 5. Práva a povinnosti členů PGAC
  Členové PGAC jsou povinni zejména platit členské příspěvky, stanovené pro daný rok představenstvem, zúčastňovat se podle potřeby PGAC a svých možností sportovních a společenských akcí pořádaných PGAC nebo Partnery PGAC. Člen PGAC musí svou činností spadat do některé úrovně systému klasifikace členů PGAC dle Systému kvalifikace členů PGAC.
  Další práva a povinnosti členů PGAC vyplývají především z disciplinárního řádu. Členové PGAC v kategorii VI – Učeň/Apprentice podléhají Studijnímu a zkušebnímu řádu
 6. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na webových stránkách spolku (www.pga.cz). Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí pověřený člen představenstva při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
  V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Povinné údaje:
Jméno a příjmení
Klasifikace
Club

Nepovinné údaje:
Datum narození
email/ tel. č.

Člen spolku může v Seznamu členů spolku zveřejnit svojí fotografii.

Odesláním žádosti o přijetí do PGA vyjadřuje člen PGA souhlas se zveřejním seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. IV. Bodu 6. stanov.

Článek V.
Orgány PGAC

 1. Valná hromada
  Valná hromada všech členů je vrcholným orgánem asociace. Valná hromada se schází alespoň 1x do roka a, není-li v těchto stanovách stanoveno jinak, rozhoduje o všech zásadních otázkách spolku, zejména volí ostatní orgány PGAC, rozhoduje o změně stanov apod. K platnosti rozhodnutí valné hromady členů PGAC je třeba souhlasných hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem za podmínky přítomnosti dvaceti procent všech členů PGAC s hlasovacím právem. Člen PGAC se nemůže nechat zastoupit na Valné hromadě na základě plné moci.
 2. Prezident
  Prezidentem může být zvolen pouze člen PGAC. Prezident řídí činnost PGAC, předsedá valné hromadě PGAC a jako člen statutárního orgánu zastupuje samostatně PGAC při jednání navenek se všemi subjekty. Prezident dále podává zprávy o činnosti PGAC valné hromadě, stejně tak jako o své činnosti. Volební období prezidenta jsou 4 roky. Ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů na valné hromadě při účasti minimálně jedné třetiny všech členů PGAC s hlasovacím právem.
 3. Viceprezident
  Viceprezidentem může být zvolen pouze člen PGAC. Viceprezident zastupuje prezidenta PGAC, je volen stejným způsobem jako prezident PGAC. Volební období viceprezidenta jsou 4 roky.
 4. Čestný prezident, čestný člen
  Čestným prezidentem, či čestným členem může být zvolena osoba, která se jako prezident, či funkcionář, či člen PGAC významnou měrou zasloužila o rozvoj a propagaci golfu v ČR. Čestným prezident je členem PGAC a používá všech práv člena PGAC včetně práva hlasovat na valné hromadě. Není povinen platit členské příspěvky. Čestný prezident je oprávněn účastnit se s hlasem poradním jednání představenstva PGAC. Čestný prezident je volen stejným způsobem jako prezident PGAC s tím, že valná hromada při volbě čestného prezidenta současně rozhodne o době, na kterou je čestný prezident volen. Čestný prezident může být ze své funkce odvolán pouze v případě, že závažným způsobem poruší povinnosti člena PGAC, či závažným způsobem poškodí dobré jméno PGAC. Čestný člen PGAC je volen na dobu neurčitou, je oprávněn účastnit se s hlasem poradním valné hromady PGAC. Není povinen platit příspěvky.
 5. Představenstvo
  Je pětičlenným kolektivním statutárním orgánem PGAC. Je tvořeno prezidentem, viceprezidentem, ředitelem vzdělávání, ředitelem sportovně technické komise, který zastává i funkci hospodáře, programovým ředitelem, který je zároveň ředitelem komise pro média, komunikaci a marketing. Do představenstva může být zvolen člen PGAC až po 3 letech členství v PGAC. Volební období všech členů představenstva jsou 4 roky. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na jednotlivé pozice v představenstvu dle volebního řádu, jež je nedílnou součástí stanov PGAC. Představenstvo rozhoduje o podmínkách pro přijetí do PGAC a předkládá je ke schválení valné hromadě.
 6. Disciplinární komise
  Je tříčlenný orgán, skládající se z předsedy disciplinární komise, volený valnou hromadou z řad členů PGAC a dalších dvou členů, jenž jsou voleni představenstvem z kandidátů (členů PGAC), kteří jsou navrženi předsedou disciplinární komise po jeho zvolení. Disciplinární komise rozhoduje v souladu s disciplinárním řádem o provinění členů PGAC plynoucích z porušení povinností člena PGAC a o uložení trestu v disciplinárním řízení na základě provinění, kterého se člen PGAC dopustil.

Článek VI.
Odvolání funkcionářů PGAC

Shora uvedené funkcionáře PGAC může před uplynutím funkčního období odvolat valná hromada, a to stejným způsobem jako jejich ustanovení.

Článek VII.
Zásady hospodaření

PGAC je samostatně hospodařící asociací, finančně nezávislá na jakýchkoliv orgánech i organizacích. Činnost je financována z členských příspěvků, dobrovolných příspěvků členů či darů jiných osob či organizací.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

Toto úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou dne 13.1.2018

 

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO ŘÁDU
pro volbu funkcionářů Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR.

Valná hromada Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z.s. dne 13. 1. 2018 rozhodla o změně Stanov PGAC a přijetí jejich úplného znění. Současně rozhodla o přijetí tohoto nového úplného znění volebního řádu, jež v celém rozsahu nahrazuje volební řád ze dne 7. 2. 2009 ve znění schváleném dne 28. 2. 2015 a jež je nedílnou součástí Stanov PGAC.

 1. Společná ustanovení
  Podle tohoto volebního řádu je valnou hromadou PGAC volen prezident PGAC, viceprezident PGAC, všichni ostatní členové představenstva PGAC a čestný prezident PGAC (dále též „funkcionáři“).Valná hromada je usnášeníschopná k volbě funkcionářů je-li přítomna alespoň jedna čtvrtina členů PGAC. Každý člen PGAC má jeden hlas. Volba funkcionářů probíhá neveřejným způsobem prostřednictvím hlasovacích lístků.

  Volbu technicky zajišťuje, hlasovací lístky připravuje a hlasy sčítá tříčlenná volební komise, jež je volena valnou hromadou, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů a veřejným způsobem – aklamací.

  Výsledky voleb vyhlásí člen volební komise ihned po ukončení sčítání hlasů.

  Ve všech ostatních procedurálních záležitostech, které se mohou v průběhu voleb vyskytnout, a které nejsou výslovně řešeny tímto volebním řádem, rozhodne valná hromada, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů a veřejným způsobem – aklamací. Stejným způsobem rozhodne valná hromada s definitivní platností o platnosti či neplatnosti hlasovacího lístku, který volební komise označila za neplatný.

 2. Volba prezidenta PGAC
  Volba prezidenta probíhá odděleně od volby ostatních členů představenstva. Prezident je volen z kandidátů navržených členy PGAC. Není-li dále stanoveno jinak, je ke zvolení do funkce třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů PGAC.Nezíská-li žádný z více než dvou kandidátů v prvním kole počet hlasů potřebný ke zvolení, postupují do druhého kola volby dva kandidáti, kteří v prvním kole získali největší počet hlasů. Ke zvolení do funkce ve druhém kole volby se již nevyžaduje získání nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů PGAC. Do funkce je ve druhém kole volby zvolen ten kandidát, který získal v tomto kole větší počet hlasů.

  Za platný je považován jenom takový hlasovací lístek, na kterém je označen nejvýše jeden z kandidátů navržených členy PGAC.

 3. Volba viceprezidenta PGAC
  Volba viceprezidenta probíhá samostatně a odděleně od volby prezidenta a ostatních členů představenstva. Viceprezident je volen z kandidátů navržených členy PGAC. Není li dále stanoveno jinak, je ke zvolení do funkce třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů PGAC.Nezíská-li žádný z více než dvou kandidátů v prvním kole počet hlasů potřebný ke zvolení, postupují do druhého kola volby dva kandidáti, kteří v prvním kole získali největší počet hlasů. Ke zvolení do funkce ve druhém kole volby se již nevyžaduje získání nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů PGAC. Do funkce je ve druhém kole volby zvolen ten kandidát, který získal v tomto kole větší počet hlasů. Za platný je považován jenom takový hlasovací lístek, na kterém je označen nejvýše jeden z kandidátů navržených členy PGAC.
 4. Volba ostatních členů představenstva
  Ostatní členové představenstva jsou voleni z kandidátů navržených členy PGAC na jednotlivé funkce samostatně, dle Stanov čl. 5 Představenstvo, není li dále stanoveno jinak, je ke zvolení do funkce třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů PGAC.Nezíská-li žádný z více než dvou kandidátů na danou funkci v prvním kole počet hlasů potřebný ke zvolení, postupují do druhého kola volby dva kandidáti, kteří v prvním kole získali největší počet hlasů. Ke zvolení do funkce ve druhém kole volby se již nevyžaduje získání nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů PGAC. Do funkce je ve druhém kole volby zvolen ten kandidát, který získal v tomto kole větší počet hlasů.

  Za platný je považován jenom takový hlasovací lístek, na kterém je označen nejvýše jeden z kandidátů navržených členy PGAC.

 5. Volba čestného prezidenta PGAC
  Volba čestného prezidenta probíhá odděleně od volby ostatních funkcionářů. Čestný prezident je volen na návrh představenstva PGAC. Ke zvolení do funkce je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů PGAC.
 6. Volba disciplinární komise
  Členové disciplinární komise, jsou voleni tak, že její předseda je volen valnou hromadou z řad kandidujících členů PGAC a následně jsou voleni další dva členové disciplinární komise představenstvem z kandidátů (členů PGAC) navržených předsedou disciplinární komise.

Volba předsedy disciplinární komise

Předseda disciplinární komise je volen z řad kandidátů navržených členy PGAC, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů PGAC. Nezíská-li žádný z kandidátů na předsedu disciplinární komise v prvním kole volby počet hlasů potřebných ke zvolení, postupují do druhého kola volby dva kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Ke zvolení do funkce ve druhém kole volby se již nevyžaduje získání nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů PGAC. Do funkce je ve druhém kole volby zvolen ten kandidát, který získal v tomto kole větší počet hlasů.

Volba členů disciplinární komise

Zvolený předseda disciplinární komise navrhne pět kandidátů na členy disciplinární komise. Z takto navržených kandidátů jsou následně členy představenstva PGAC voleni dva členové komise. Za platný je považován jenom takový hlasovací lístek, na kterém jsou označeni dva kandidáti z kandidátů navržených předsedou disciplinární komise. Za členy komise jsou potom zvoleni dva kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů členů představenstva. Při rovnosti hlasů (s výjimkou rovnosti hlasů dvou kandidátů, kteří by se umístili na prvním místě), je volba opakována pouze s kandidáty, jichž se rovnost týká. Zvolen je ten, který obdrží nejvyšší počet hlasů. Pro volbu kandidátů v druhém kole volby se přiměřeně použijí ustanovení pro volbu v kole prvním s tím, že ve druhém kole volby je za platný považován jenom takový hlasovací lístek, na kterém je označeno nejvýše tolik kandidátů, kolik členů představenstva je ve druhém kole voleno.

V Praze, dne 13. 1. 2018

 

Stanovy ke stažení ve formátu PDF.

X