Informace o výběrovém řízení na pozici Asistent/asistentka prezidenta spolku Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s.

Informace o výběrovém řízení na pozici Asistent/asistentka prezidenta spolku Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s.

 

1.    Zadavatel:

Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s. (dále také jen jako „PGA Česká republika“)

IČ: 649 33 814
se sídlem: U Golfu 565, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy
kontaktní osoba: Roman Svoboda, email: roman.svoboda@pga.cz

 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent/asistentka prezidenta spolku PGA Česká republika

2.    Předmět výběrového řízení:

Předmětem zakázky je zajištění vhodné osoby na pozici asistent/asistentka prezidenta spolku PGA Česká republika.

 

Náplň práce asistenta/asistentky prezidenta spolku:

 • plnění úkolů zadávaných prezidentem spolku, případně úkolů zadávaných ostatními členy výboru spolku
 • účast na schůzích výboru PGA Česká republika, na valných hromadách PGA Česká republika a na dalších akcích spolku dle dohody

 

3.    Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek

3.1. Místo podání nabídek

Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou nebo mailem na roman.svoboda@pga.cz tak, aby byl dodržen nejzazší termín odevzdání (za podání nabídky se považuje její doručení zadavateli nikoli její odeslání).

 

3.2. Čas podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná dnem zveřejnění a končí dnem 10. 11. 2018, příjem nabídek bude ukončen ve 24 hodin.

Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výsledek výběrového řízení bude znám do 30. 11. 2018. Předpokládaný nástup 1. 12. 2018

 

4.    Požadavky na uchazeče

Schopnost osobně zajistit shora uvedené činnosti asistenta/asistentky prezidenta spolku, časová flexibilita, znalost golfového prostředí, znalost anglického jazyka, řidičský průkaz typu B, vlastní počítač.

 

5.    Platební podmínky a podmínky spolupráce

Odměna: dohodou – dle nabídky uchazeče
Časové potřeby: 40 hod./měsíčně
Místo výkonu: Praha, Mladá Boleslav, popř. dle dohody dálkově

 

6.    Způsob hodnocení obdržených nabídek

Rozhodnutí výboru PGA Česká republika
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.

7.    Další podmínky

Dotazy mohou být podány výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu na adresu roman.svoboda@pga.cz. Na dotazy bude odpovězeno prostřednictvím e-mailu, na adresu, ze které byl email odeslán, a to ve lhůtě 48 hodin.
Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení.
Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu.
Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
Zadavatel má právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení. Změny budou zaslány všem uchazečům.
Zadavatel má právo ověřovat údaje uváděné v nabídkách.
Účastníkům výběrového řízení nevzniká žádný nárok na úhradu nákladu spojených s účastí ve výběrovém řízení.

 

V Praze dne 29.10.2018

 

Roman Svoboda
prezident spolku

 

PDF se zněním výběrového řízení

Golf & Ski Resort Ostravice hledá golfového profesionála

Hledáme kandidáta/kandidátku pro pozici hlavního trenéra. Kromě samostatné práce s klienty očekáváme schopnost organizovat dění na tréninkových plochách a postupné vybudování špičkové golfové akademie v Golf & Ski Resortu Ostravice.

Požadujeme:
– ukončené vzdělání PGAC nebo ekvivalentní
– min. 1 rok praxe s golfovou výukou
– praxe práce se skupinovým tréninkem
– praxe práce s dětmi
– organizační schopnost, vlastní iniciativu
– spolehlivost, komunikativnost, týmového ducha
– aktivní znalost anglického jazyka

Nabízíme:
– práci v příjemném kolektivu na hřišti špičkové kvality
– podmínky pro dlouhodobou spolupráci
– možnost vytvoření vlastní trenérské akademie,
– mediální a týmovou podporu vlastních nápadů a vizí
– stabilní finanční podmínky a další zaměstnanecké benefity.

Kontakt

Mgr. Jan Kastner
+420 725 808 944
kastner@ostravice-sport.cz
www.ostravice-golf.cz

Informace o výběrovém řízení na pozici Manažer vzdělávání spolku Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s.

1.    Zadavatel:

spolek Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s. (dále také jen jako „PGA Česká republika“)

IČ: 649 33 814

se sídlem: U Golfu 565, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy

kontaktní osoba: Víťa Štrouf, email: vita.strouf@pga.cz

KE STAŽENÍ – výběrové řízení na manažera vzdělávání 

2.    Předmět výběrového řízení:

Předmětem zakázky je zajištění vhodné osoby na pozici manažera vzdělávání v rámci vzdělávacího programu PGA Česká republika.

Náplň práce manažera vzdělávání:

2.1.  Vzdělávání PGA Česká republika

 • zajištění chodu vzdělávacího programu PGA – denní agenda
 • tvorba rozvrhu
 • komunikace se studenty
 • tvorba rozpočtů – roční, jednotlivé akce
 • zajištění prostor a pomůcek
 • komunikace s lektory
 • zajištění ročníkových a závěrečných zkoušek
 • správa E-learningu
 • psaní článků a aktualit na téma vzdělávání, včetně podkladů na sociální sítě
 • úprava koncepce a náplně předmětů v souladu s EELS
 • scelení materiálů lektorů do jednotného formátu
 • tvorba vzdělávacích materiálů PGA – editace a formátování
 • komunikace s FTVS – Trenérská škola
 • smlouvy s lektory
 • složení lektorského sboru
 • svolává a vede schůze Metodické komise a lektorů
 • správa účtu vzdělávání včetně evidence a provádění finančních transakcí

2.2.  Rozšiřující semináře

 • zajištění PR semináře a jeho propagaci
 • zajištění plného servisu pro lektory (letenka, ubytování, odvoz)
 • zajištění prostor a občerstvení
 • tvorba rozpočtu a evidence přihlášených
 • zajištění diplomů
 • zajištění přihlášek
 • výběr kurzovného a souvisejících faktur

2.3.  Aktualizace klasifikace a činnosti členů PGA Česká republika

 • pravidelná aktualizace klasifikace členů dle kariérního růstu
 • kontrola činnosti jednotlivých členů

2.4.  Komunikace s jinými subjekty)

 • komunikace s Českou golfovou federací na poli vzdělávání
 • komunikace s Evropskou profesionální golfovou asociací v otázce vzdělávání

2.5.  EELS

 • provozní zabezpečení EELS summary
 • editace a kompletování materiálů pro vzdělávací komisi PGAE

2.6.  Akreditace vzdělávacího procesu PGA Česká republika (Legislativní změny/Dotace na vzdělávání

 • dokončení procesu akreditace
 • legislativní změny spojené s výkonem povolání / ztrátou členství PGA
 • zajištění dotačního titulu na vzdělávací proces PGA

2.7.  Externí činnost

 • zajištění služeb pro externí subjekty (kurz cvičitelů…) tzv. na klíč

2.8.  Povinnosti

 • zpracovat rozpočet hospodaření na kalendářní rok nejpozději do 31. 1. daného kalendářního roku
 • kvartálně zpracovat zprávu o činnosti vzdělávání a předložit ji představenstvu PGA Česká republika
 • předložit vyúčtování hospodaření za kalendářní rok v rámci vzdělávání vždy do 15. 1. následujícího kalendářního roku

2.9.  Účast na akcích

 • Účast na akcích PGA of Czech Republic po domluvě s Výborem PGA

2.10.    Doplňující informace k dodávce služeb vzdělávání pedagogů

Vzdělávací systém je PGA Česká republika je plně uznán Evropskou profesionální golfovou asociací a splňuje legislativu České republiky pro získání vázané živnosti „poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu“.

Vzdělávací systém PGAC je určen zejména na přípravu k povolání, při němž se využívají soudobé poznatky a metody z oblasti výuky a koučování golfu, stejně jako z dalších oblastí golfového průmyslu. Studium je zaměřeno na získání teoretických znalostí a praktických dovedností založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, a na zvládnutí jejich aplikace v praxi. Standartní doba studia je tři roky a nejvýše pět let. Studium se řádně ukončuje závěrečnou zkouškou,

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

 

3.    Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek

3.1.  Místo podání nabídek

Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou nebo mailem na vita.strouf@pga.cz tak, aby byl dodržen nejzazší termín odevzdání (za podání nabídky se považuje její doručení zadavateli nikoli její odeslání).

3.2.  Čas podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná dnem zveřejnění a končí dnem 30.6.2018, příjem nabídek bude ukončen ve 24 hodin.

Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výsledek výběrového řízení bude znám do 15.8.2018. Předpokládaný nástup 1.9.2018

4.    Požadavky na uchazeče

Schopnost osobně zajistit shora uvedené činnosti manažera vzdělání, časová flexibilita.

5.    Platební podmínky a podmínky spolupráce

Odměna: dohodou – oproti vystavenému daňovému dokladu

Odpovědné osoby: Prezident PGA Česká republika, Viceprezident PGA Česká republika, Ředitel vzdělávání

Finanční dispozice: dispoziční právo k účtu vzdělávání, držitel platební karty od účtu vzdělávání

Forma komunikace: prostřednictví emailové pošty

6.    Způsob hodnocení obdržených nabídek

50 % sebeprezentace

50 % kvalifikační způsobilost dle bodu 2

7.    Další podmínky

Dotazy mohou být podány výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu na adresu vita.strouf@pga.cz Na dotazy bude odpovězeno prostřednictvím e-mailu, na adresu, ze které byl email odeslán, a to ve lhůtě 48 hodin.

Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení.

Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu.

Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Zadavatel má právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení. Změny budou zaslány všem uchazečům.

Zadavatel má právo ověřovat údaje uváděné v nabídkách.

Účastníkům výběrového řízení nevzniká žádný nárok na úhradu nákladu spojených s účastí ve výběrovém řízení.

 

GOLFCENTRUM hledá specializovaného prodejce golfového vybavení

Specializovaný prodejce golfového vybavení
– fitting holí pro zákazníky (naměření holí na míru)
– demo dny
– prodejce golfového vybavení
– spolupráce na organizaci turnajů www.golfcentrumtour.cz
– komunikace s dodavateli
– spolupráce na organizaci společenských a sportovních akcích

Požadavky na kandidáta:
– komunikativní a příjemné vystupování
– znalost golfového prostředí
– práce na PC
– řidičský průkaz sk. B
– znalost základů AJ

Výhody:
– flexibilita prostředí i času
– příjemné pracovní prostředí
– možnost pohybovat se mezi lidmi z managementu s různorodým zaměřením
– ….

THEMA TRADE s.r.o.
– pořádání golfových turnajů
– provozovatel golfových obchodů www.golfocentrum.cz
– pořádání kulturních a společenských akcí www.thematrade.cz

Kontakt: Květa Dollanská tel. 607 977 987, dollanska@thematrade.cz

Golfová akademie na Císařské louce hledá kolegy

Golfová akademie na Císařské louce hledá další členy akademie, kteří se budou věnovat firemní klientele, skupinovým kurzům případně dle kvalifikace PGA i dětským tréninkům.

Nabízíme:

objem lekcí – cca 40 – 60 /každá á 50min nebo 80 min/

– možnost výuky klientů v areálu i mimo lekcí pro akademii
– teamové oblečení
– zdarma PGA Pack Cobra
– zdarma PGA Pack Puma
– provizní systém na prodej členství v našem vlastním golfovém klubu
– provizní systém na prodej golfových holí z našeho eshopu
– aktraktivní a aktivní podpora ze strany akademie i areálu
– výhody domácího trenéra areálu
– kvalitní tréninkové podmínky v centru Prahy

Hledáme kolegu:

– spolehlivého
– člena PGA, není nutné ukončené vzdělání
– aktivního v přístupu ke klientům
– empatického

Kontakt:

David Tešný (602 758 242, david@chilligolf.cz)

Radek Wagner (603 161 710, radek@chilligolf.cz)

www.chilligolf.cz

 

Nabídka pracovní pozice do obchodu Citygolf Praha

Citygolf.cz je značka golfových obchodů, které se zaměřují na úzkou skupinu tradičních golfových a sportovních značek. Od počátku si zakládáme na maximálních znalostech o prodávaném zboží a vše, co prodáváme, musí splňovat hlavní podmínku: „Prodáváme jen to, co bychom jako golfisté sami používali“. Mezi hlavní pilíře naší nabídky patří značky Titleist, FootJoy, Ping, Mizuno, Cobra, UnderArmour, Puma a Ecco.

Rádi bychom kvalitu poskytovaných služeb zvýšili zapojením golfových profesionálů do prodeje a testovacích lekcí. Na pozici prodejce v pražském obchodě Citygolf přijmeme golfového profesionála nebo profesionálku.

Nabízíme:

 • možnost využívat Trackmana a simulátor pro tréninky vlastních klientů
 • možnost oslovit klienty obchodu pro trénování
 • možnost se jako první v České republice seznamovat s novinkami v golfovém vybavení a testovat je
 • nákupy golfového vybavení za zaměstnanecké ceny
 • odměnu za odpracované hodiny
 • flexibilní plánování směn

Očekáváme:

 • slušnost a pozitivní přístup
 • spolehlivost a samostatnost
 • znalost práce na počítači, práce s internetem a sociálními sítěmi
 • možnost odpracovat minimálně 100 hodin měsíčně
 • zájem o další vzdělávání

Místo: Citygolf.cz, Českobrodská 920, Praha 9

Kontakt: Michal Hož, 602 426 525, michal@citygolf.cz

Nabídka volné pozice pro členy PGAC v SLGA

Golfový resort Beřovice společně se Slavíček Golf Academy vypisují výběrové
řízení na funkci sportovního manažera, trenéra golfu.
SLGA nabízí celoroční manažerskou práci, trenérskou práci a vedení centra Slavíček Golf Academy
v Beřovicích.
Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání, trenérskou praxi, praxi v práci s mládeží, komunikativnost.
Zájemci zasílejte svá CV na e-mail: pavel.koukol@gcbr.cz a slavicek@slga.cz

Výběrové řízení na pozici Generální sekretář PGAC

 SPOLEK PGAC HLEDÁ VHODNOU OSOBU NA POZICI
Generální sekretář – ředitel vzdělávání PGAC

nanagerPředmluva
S ohledem na vývoj golfového prostředí v České republice a zvyšující se důležitost budování pozice Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu (dále jen PGAC) v něm, se výbor PGAC rozhodl pro vypsání výběrového řízení na pozici „Výkonného manažera“. Současnou situaci v personálním zajištění a roztříštění jednotlivých činností a absenci osoby pracující na rozvoji PGAC v celém kontextu její složitosti výbor PGAC vyhodnotil jako neudržitelnou a nadále nekoncepční. Pracovní náplní „Výkonného manažera PGAC“ bude rozvoj PGAC jako celku, s důrazem na rozvoj jejího vzdělávacího systému PGAC a péči o členskou základnu na všech úrovních. Tato osoba by se měla stát skutečným hybatelem dění v PGAC a to nejen při realizaci zadaných úkolů ze strany výboru, ale také svým proaktivním přístupem.

Požadujeme:

 • Alespoň ukončené středoškolské vzdělání s maturitou/dokončené vysokoškolské vzdělání výhodou
 • Znalost prostředí golfu v ČR
 • Členství v PGAC výhodou
 • Rozhodcovské zkoušky výhodou
 • Znalost práce na PC (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint)
 • Samostatnost, dobré organizační, didaktické a komunikační schopnosti
 • Pokročilá znalost anglického a německého jazyka
 • Proaktivní přístup
 • Znalost golfového prostředí
 • Občanskou a morální bezúhonnost
 • Zdravotní způsobilost
 • Vlastnictví řidičského průkazu

Náplň práce:

 • Řízení vzdělávacího procesu Systému vzdělávání PGAC
  • rozvoj vzdělávacího systému
  • organizace seminářů, zkoušek, příjímacího řízení, průběhu výuky, apod.
  • administrace vzdělávacího procesu
  • výuka
 • Zajištění agendy výkonného managera – těsná spolupráce s předsednictvem PGAC
  • zápisy z jednání
  • vedení valné hromady
  • komunikace se členy
  • správa webu a aktualit
  • tvorba newsletteru
  • organizační zajištění schůzi výboru a oficiálních akcí PGAC
  • zajištění výjezdů reprezentace PGAC
  • evidence členské základny a kontrola činnosti jednotlivých členů
  • zajištění promo akcí a eventů za účelem propagace PGAC
  • komunikace s partnery PGAC v České Republice i zahraničí v českém a anglickém jazyce
  • péče o partnery PGAC
  • jednání s potencionálními partnery
  • komunikace s médii
  • úzká spolupráce s ČGF
  • aktivní činnost a intervence k rozvoji a popularizaci golfu v ČR
  • řízení a práce na výdělečné činnosti PGAC Service marketing – Junior Tour, Dětské kempy, PRO turnaje, Turnen Challenge Tour v ČR, apod.
  • účast na akcích (turnaje, semináře, apod.) pořádaných PGAC, případně PGAE

Nabízíme:

 • Formu zaměstnání dle dohody
 • Dobré finanční podmínky
 • Příspěvek na kancelář, telefon a cestovní náklady
 • Příjemný pracovní kolektiv
 • Zajímavou práci v blízkosti hlavního města Prahy
 • Nástup září 2015

Způsob přihlášení a podmínky:
V případě zájmu o pracovní pozici zašlete požadované dokumenty (jejich seznam viz níže) na mailovou adresu pga@pga.cz do 10. července 2015.
Požadované dokumenty:

 • Strukturovaný životopis
 • Motivační dopis
 • Návrh vlastní koncepce řízení a rozvoje PGAC, včetně návrhu rozvoje vzdělávacího systému PGAC (max. 3 str. A4)
 • Návrh vlastního finančního ohodnocení a časové náročnosti dle uvedené náplně práce

.

Albatross hledá Golfového profesinála

Hledáme vhodné kandidáty do nově budované Albatross Golf Academy na pozici Golfového profesionála.

Požadujeme:

 • ukončené vzdělaní PGAC
 • min. 3 roky praxe s golfovou výukou
 • praxe práce s dětmi
 • spolehlivost
 • komunikativnost
 • aktivní znalost anglického jazyka

Nabízíme:

 • práce v příjemném kolektivu na hřišti špičkové kvality
 • trenérský růst

V případě vašeho zájmu posílejte životopisy na adresu: jehlicka@albatross.cz

GCP přijme greenkeepera

Golf Club Praha přijme zkušeného greenkeepera

Na pozici greenkeeper/hlavní greenkeeper přijmeme zkušeného, schopného, flexibilního a komunikativního pracovníka nebo pracovnici. Svá CV včetně motivačního dopisu můžete zaslat na juhaniak@gcp.cz.27

X