Rádi bychom Vás informovali o aktuálně vypsaném výběrovém řízení české PGA na pozici Generálního sekretáře. Požadavky na uchazeče, podmínky spolupráce a ohodnocení uvádíme níže v oficiálním výběrovém řízení. Lhůta pro podání nabídek začíná dnešním dnem a končí 5.2.2019 ve 12:00 hod.

Informace o výběrovém řízení na pozici Generální sekretář Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s.

1.   Zadavatel:

spolek Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s.(dále také jen jako „PGA Česká republika“)

IČ: 649 33 814

se sídlem: U Golfu 565, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy

kontaktní osoba: Jan Mergl- viceprezident, email: jan.mergl@pga.cz

vyhlašuje výběrové řízení na pozici Generální sekretář Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s.

2.   Předmět výběrového řízení:

Předmětem zakázky je zajištění vhodné osoby na pozici Generální sekretář Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s. (dále také jako „PGAC“)

Náplň práce generálního sekretáře spolku:
 1. Vykonávat předmět činnosti samostatně, plnění příkazů prokazuje prezidentovi.
 2. Řídit svá rozhodnutí generální politikou představenstva PGAC.
 3. Zajišťovat účinné řízení záležitostí PGAC a provozní požadavky, jak jsou definovány a řízeny představenstvem PGAC. Zejména sestavovat rozpočet spolku po dohodě s hospodářem spolku, a sice jak na měsíční bázi, tak výroční před valnou hromadou spolku. Sestavovat na příkaz hospodáře plán hospodaření na další rok. Proplácet faktury spolku a vystavovat daňové doklady dle příkazů členů představenstva Spolku. Vytvářet a zveřejňovat žebříčky order of merit členů spolku dle příkazu předsedy STK.
 4. Působit jako klíčová kontaktní osoba s členy PGAC. Komunikovat za PGAC navenek včetně komunikace ve vztahu s PGA’s of Europe.
 5. Sestavovat měsíční / roční plán akcí společně s členy představenstva PGAC pokud o uvedené bude požádán včetně oblasti vzdělávání. Zde však dbá o to, aby akce vzájemně nekolidovaly.
 6. Spolupracovat s prezidentem PGAC a členy představenstva PGAC na měsíční bázi a zajišťovat jejich plnou informovanost o záležitostech, které mohou vyžadovat jejich pozornost.
 7. Zajišťovat pravidelně formální komunikaci mezi všemi členy představenstva PGAC (i předsedy subkomisí) za účelem zjištění, zda jsou provozní a politické záležitosti správně řešeny.
 8. Po dohodě s PGAC může komunikovat s s PGAs Europe, Ryder Cup European Development Trust Fund, zástupci turnajových sérií jako je European Tour, European Challenge Tour, European Senior Tour, Ladies European Tour, Ladies Access Tour, Alps Tour, Epd Tour, ECCO Tour, Hi5 Tour, Gecko Tour.
 9. Spolupracovat s golfovými kluby na národní i mezinárodní úrovni.
 10. Pravidelně přezkoumávat všechny činnosti PGAC a předkládat doporučení vedoucí ke změnám, nápravám a zlepšení členům představenstva PGAC. V této souvislosti informovat představenstvo PGAC o všech záležitostech, které vyžadují pozornost představenstva PGAC.
 11. Přijímat a vypořádávat se se všemi drobnými problémy a stížnostmi. Všechny majoritní problémy budou postoupeny představenstvu PGAC. V každém případě představenstvo PGAC musí být obeznámeno o všech stížnostech a přijatých opatřeních.
 12. Provádět další úkoly podle pokynů představenstva PGAC, prezidenta PGAC, nebo ty, které jsou považovány za kompetenci Generálního sekretáře v rámci jeho popisu práce.
 13. Účast na dalších akcích, jichž se Spolek účastní, zejména pak na náborových projektech nebo akcích souvisejících s juniorským golfem.

V oblasti správy Generální sekretář plní následující úkoly:

 1. Organizuje valné hromady, mimořádné valné hromady, zasedání představenstva PGAC a všechna další setkání v režii představenstva PGAC, včetně oběhu agendy a souvisejících prací.
 2. Účastní se jako zapisovatel zasedáních představenstva PGAC a zajišťuje účast konkrétních členů na těchto zasedáních. Zajišťuje rozeslání všech výstupů, zejména zápisu ze zasedání představenstva PGAC oprávněným osobám a adresátům výstupů do 7 dnů.
 3. Uchovává záznamy o členství stále aktualizované a zajišťuje dle potřeb přístupnost údajů z členské databáze osobám pověřeným. Spolupracuje s představenstvem PGAC v otázce přijímání nových členů.
 4. Sestavuje a zveřejňuje Výroční zprávu, je-li jako taková sestavována a zveřejňována.
 5. Zajišťuje výrobu členských karet.
 6. Aktualizuje databázi členů PGAC dle příslušných právních předpisů a na doporučení právního zástupce PGAC.
V oblasti vzdělávání jsou vyžadovány následující činnosti:
 1. Organizace Vzdělávacího systému PGAC, zejména zajišťování prostor pro výuku seminářů Vzdělávacího systému PGAC i rozšiřujících seminářů PGAC.
 2. Komunikace se studenty i lektory a samostatné řešení drobných problémů i stížností. Majoritní problémy postoupit Řediteli vzdělávání PGAC.
 3. Sestavovat rozpočet Vzdělávacího systému PGAC, včetně rozšiřujících seminářů, po souhlasu Ředitele vzdělávání PGAC, platit i vystavovat faktury pro Vzdělávací systém PGAC. Vést aktuální evidenci rozpočtu v daném roce a v jednotlivých položkách.
 4. Vést evidenci studentů Vzdělávacího systému PGAC, zejména aktualizovat docházku na jednotlivé semináře, kontrolovat účast na turnajích na základě informací od studentů a plnění studijních povinností na základě informací od lektorů, vést evidenci účastníků rozšiřujících seminářů.
 5. Udržovat studijní materiály aktuální a dostupné pro studenty jednotlivých ročníků.
 6. Sestavovat zprávu Metodické a vzdělávací komise pro potřeby Valné hromady PGAC a tvořit zprávy z jednotlivých seminářů Vzdělávacího systému PGAC i rozšiřujících seminářů pro potřeby prezentace Vzdělávacího systému PGAC.
 7. Plnit další úkoly na základě pokynů Ředitele vzdělávání PGAC, zejména v rámci přípravy studijních materiálů a přednášek.

3.    Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek

3.1. Místo podání nabídek

Nabídku je možné podat mailem na jan.mergl@pga.cz tak, aby byl dodržen nejzazší termín odevzdání (za podání nabídky se považuje její doručení zadavateli nikoli její odeslání).

3.2. Čas podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná dnem zveřejnění a končí dnem 5.2.2019, příjem nabídek bude ukončen ve 12:00 hod. Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení zařazeny. Výsledek výběrového řízení bude znám do 15.2.2019. Předpokládaný nástup po dohodě okamžitě.

3.3. Forma nabídky

Uchazeč je povinen doručit na email jan.mergl@pga.czmotivační dopis. Uchazeči se dvěma nejlepšími motivačními dopisy budou pozváni na zasedání výboru představenstva spolku dne 6.2.2019 v 16:00 k ústnímu pohovoru.

4.   Požadavky na uchazeče

Schopnost osobně zajistit shora uvedené činnosti generálního sekretáře spolku, časová flexibilita, znalost golfového prostředí, znalost anglického jazyka, řidičský průkaz typu B, vlastní počítač.

5.   Platební podmínky a podmínky spolupráce

Nabídku je možné podat i jen na některé sekce z nabízených pozic náplně generálního sekretáře, které jsou uvedeny v článku 2. Odměna: dohodou – nechť navrhne uchazeč dle rozsahu nabídky služeb předmětu výběrového řízení.

Časové potřeby: 160 hod./měsíčně v případě nabídky na všechny pozice dle předmětu výběrového řízení. Uchazeč bere na vědomí, že časový fond je průměrný a je závislý na potřebě zadavatele vzhledem k potřebám a sezónnosti předmětu činnosti spolku.

Místo výkonu: Praha, popř. dle dohody některé dny dálkově

6.   Způsob hodnocení obdržených nabídek

Rozhodnutí představenstva PGA Česká republika. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.

7.   Další podmínky

Dotazy mohou být podány výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu na adresu jan.mergl@pga.cz. Na dotazy bude odpovězeno prostřednictvím e-mailu, na adresu, ze které byl email odeslán, a to ve lhůtě 48 hodin. Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení. Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu. Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. Zadavatel má právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení. Změny budou zaslány všem uchazečům. Zadavatel má právo ověřovat údaje uváděné v nabídkách. Účastníkům výběrového řízení nevzniká žádný nárok na úhradu nákladu spojených s účastí ve výběrovém řízení.

V Praze dne 30.1.2019

Roman Svoboda

prezident spolku

X